Město odkoupí Hoření

Zastupitelstvo dnes učinilo moudré rozhodnutí.

Rek­tor UJEP Mar­tin Balej se dnes z jed­ná­ní zastu­pi­tel­stva vrá­til s dobrou zprá­vou: měs­to od uni­ver­zi­ty odkou­pí býva­lou rek­to­rát­ní budo­vu v Hoře­ní. Pení­ze z pro­de­je budo­vy uni­ver­zi­ta obra­tem inves­tu­je do pro­jek­tů výstav­by v kam­pu­su v cen­t­ru měs­ta Ústí nad Labem a při vyu­ži­tí budo­vy v Hoře­ní bude s měs­tem i nadá­le spo­lu­pra­co­vat. Potvr­zu­jí se tak slo­va, kte­rá zazně­la v nedáv­né repor­tá­ži RT Ústec­ko. Zastu­pi­te­lé si evi­dent­ně uvě­do­mu­jí důle­ži­tost vzá­jem­né spo­lu­prá­ce s insti­tu­cí, kte­rá má na roz­voj měs­ta i kra­je klí­čo­vý vliv. Sku­teč­nost, že Ústí nad Labem je UNIVERZITNÍM měs­tem, tak bude čím dál tím zna­tel­něj­ší nejen pro stu­den­ty a zaměst­nan­ce samot­né uni­ver­zi­ty, ale také pro širo­kou veřej­nost.

Moder­ní, zele­ný, vzdě­lá­va­cí­mi a kul­tur­ní­mi akce­mi nabi­tý kam­pus v cen­t­ru měs­ta ský­tá zdej­ším oby­va­te­lům roz­lič­né mož­nos­ti vyži­tí. Fun­gu­je jako spo­le­čen­ská oáza v beto­no­vé pouš­ti vel­ko­měs­ta a nabí­zí mož­nos­ti roz­vo­je napříč vše­mi gene­ra­ce­mi i soci­ál­ní­mi vrst­va­mi.

Z dneš­ní­ho moud­ré­ho a pro naše měs­to v důsled­ku vel­mi pří­nos­né­ho roz­hod­nu­tí zastu­pi­tel­stva máme vel­kou radost!