Děkanáty na 3 fakultách UJEP potvrzeny i pro další období.

Cel­kem tři z osmi fakult UJEP si před kon­cem aka­de­mic­ké­ho roku potvr­di­ly děka­ná­ty na dal­ší funkč­ní obdo­bí. Ve vede­ní všech 3 fakult budou pokra­čo­vat lidé, kte­ří fakul­ty ved­li dosud. UJEP v posled­ních letech sklí­zí plo­dy dlou­hé­ho obdo­bí sta­bi­li­ty a sou­stav­né­ho roz­vo­je.  

Království techniky je v dobrých rukou.

Na fakul­tě stroj­ní­ho inže­nýr­ství pro­běh­ly vol­by děka­na 25. 6. 2019. I pro dal­ší funkč­ní obdo­bí se jím stal dosa­vad­ní děkan fakul­ty prof. Ing. Šte­fan Mich­na, PhD. Jeho půso­be­ní na FSI UJEP je spja­to s mno­ha úspě­chy, zejmé­na v oblas­ti zís­ká­vá­ní paten­tů. Kro­mě boha­té vědec­ké a peda­go­gic­ké čin­nos­ti se kari­é­ra pro­fe­so­ra Mich­ny vyzna­ču­je i dlou­ho­le­tým půso­be­ním pří­mo ve slé­vá­ren­ských pro­vo­zech.

Snad i pro­to se mu v uni­ver­zit­ním krá­lov­ství tech­ni­ky a mate­ri­á­lů daří svá­dět dohro­ma­dy výzkum­né talen­ty z růz­ných gene­ra­cí, odbor­ných zamě­ře­ní i z růz­ných kou­tů svě­ta a, co je hlav­ní, pro­po­jo­vat vědu s výrob­ní pra­xí.

Panu pro­fe­so­ru Mich­no­vi gra­tu­lu­je­me a pře­je­me mno­ho dal­ších úspě­chů ve vede­ní naší nejmlad­ší fakul­ty.

Filozofickou fakultu vede opět žena

O týden dří­ve pro­běh­la stej­ně důle­ži­tá vol­ba na Filo­zo­fic­ké fakul­tě UJEP, kte­rou pove­de i po dal­ší 4 roky prof. Micha­e­la Hru­bá. Paní pro­fe­sor­ka je význam­nou čes­kou his­to­rič­kou, v posled­ní době se však také sou­stře­dí na roz­voj fakul­ty, kte­rá hra­je v Ústí nad Labem kro­mě zamě­ře­ní na vzdě­lá­vá­ní a exce­lent­ní výzkum i důle­ži­tou spo­le­čen­skou a kul­tur­ní úlo­hu. Pod­le stra­te­gic­ké­ho zámě­ru, kte­rý paní pro­fe­sor­ka Hru­bá před­sta­vi­la Aka­de­mic­ké obci, bude v nej­bliž­ších letech v akti­vi­tách FF UJEP akcen­to­vá­na prá­vě tato její role celo­spo­le­čen­ské­ho “trend­sette­ra”.

Gra­tu­lu­je­me paní pro­fe­sor­ce a celé FF UJEP!

I fakulta zdravotnických studií má jasno

Vol­by děka­na pro dal­ší funkč­ní obdo­bí na naší FZS UJEP pro­běh­ly již letos v květ­nu. I zde bylo roz­hod­nu­to, že fakul­tu pove­de po dal­ší čty­ři roky stá­va­jí­cí děkan doc. PhDr. Zde­něk Havel, CSc. Vzhle­dem ke sku­teč­nos­ti, že fakul­tu čeká v násle­du­jí­cích letech význam­ný roz­voj v podo­bě ješ­tě vět­ší­ho pro­po­je­ní s are­á­lem Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce, je při­je­tí děka­ná­tu jis­tě vel­kou výzvou. Dou­fá­me, že panu docen­tu Hav­lo­vi a jeho obě­ta­vé­mu týmu při­ne­se i mno­ho rados­ti a potě­še­ní.

Bla­ho­pře­je­me!