Studenti naší U3V mění Ústí k lepšímu

Je vymalováno!

V nemoc­ni­ci není rád žád­ný paci­ent. I když se o vás dob­ře sta­ra­jí a dáva­jí vám dohro­ma­dy nefunkč­ní tělo, jakmi­le tu pobý­vá­te del­ší čas, pode­pí­še se neo­sob­ní, chlad­né pro­stře­dí nemoc­nič­ních cho­deb na vaší psy­chi­ce. Ta je při­tom, jak už dnes víme, důle­ži­tým fak­to­rem v pro­ce­su uzdra­vo­vá­ní.

Jit­ka Kra­to­chví­lo­vá z kated­ry výtvar­né kul­tu­ry naší PF UJEP se inspi­ro­va­la osob­ním zážit­kem, kdy s dce­rou trá­vi­la del­ší dobu na dět­ském oddě­le­ní Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem a roz­hod­la se pro­stře­dí, ve kte­rém se léčí malé děti, oži­vit mal­ba­mi posta­vi­ček z ani­mo­va­ných večer­níč­ků. Nápa­du se aktiv­ně uja­li její stu­den­ti z kur­zu mal­by při Uni­ver­zi­tě tře­tí­ho věku UJEP.

Uzdra­vit se, je teď v Masa­ry­ko­vě nemoc­ni­ci v Ústí nad Labem hrač­ka. Sta­čí, aby na vás ze zdi ště­kl Maxi­pes Fík, pískl Krtek, zaskře­ho­ta­li Kře­mí­lek s Vocho­můr­kou nebo Malá čaro­děj­ni­ce, a hned se vám bude lépe dýchat.

Babič­kám a dědeč­kům za tenhle počin děku­je­me a Jit­ce Kra­to­chví­lo­vé, až ji zase potká­me v kam­pu­su, navrh­ne­me, ať se s barva­mi, dědeč­ky a babič­ka­mi vydá i na jiná mís­ta, kte­rá půso­bí na psy­chi­ku (nejen) všech Úste­ča­nů. Tře­ba dolů k Labi na cyk­los­tezku, na Magis­trát, na Hlav­ní nádra­ží, do Trmic, do Krás­né­ho Břez­na, na Sever­ní nádra­ží a tak dále a tak podob­ně.

A hlav­ně hod­ně zdra­ví!