Rozhovor s nejveselejším včelařem

Naším letním příspěvkem do časopisu UNIVERSITAS je zajímavostmi a užitečnými informacemi nabitý rozhovor ústeckého novináře Kristiána Šujana s nejveselejším včelařem na světě, Augustinem Uváčikem.

Jmé­no toho­to slav­né­ho a mezi­ná­rod­ně uzná­va­né­ho vče­la­ře je vytiš­tě­né také na eti­ke­tách na našem uni­ver­zit­ním medu od včel­stev, kte­rá cho­vá­me na zahra­dě Schich­to­vy vily. Máme totiž to štěs­tí, že pan Uvá­čik peču­je i o naše vče­ly.

A pro­to­že jsme s ním letos na jaře slav­nost­ně vytá­če­li prv­ní aka­de­mic­ký med, je naše tvr­ze­ní o tom, že je pan Uvá­čik nej­ve­se­lej­ším vče­la­řem svě­ta, sku­teč­ně evi­den­ce based, tedy zalo­že­no na důka­zech.

Roz­ho­vor s ním si urči­tě pře­čtě­te. A pokud vás péče o vče­ly nadchne, přijď­te 27. 9. 2019 do kam­pu­su UJEP na Noc věd­ců. Kaž­dý účast­ník této již tra­dič­ní zábav­ně popu­lár­ní noci s vědou dosta­ne malý dárek, kte­rý udě­lá radost lidem i vče­lám!

Vče­ly jsou totiž nová čer­ná!