Odprodej Hoření podepsán

Budo­va býva­lé­ho rek­to­rá­tu v are­á­lu Hoře­ní pře­chá­zí s koneč­nou plat­nos­tí do majet­ku měs­ta. Náš pan rek­tor, doc. Mar­tin Balej, vidí obou­stran­ně výhod­nou doho­du mezi UJEP a magis­trá­tem jako dal­ší znám­ku toho, že Ústí nad Labem to se smě­rem > UNIVERZITNÍ MĚSTO mys­lí váž­ně.

Měs­to zís­ká­vá objekt, dob­ře vyu­ži­tel­ný pro služ­by, kte­ré svým oby­va­te­lům potře­bu­je poskyt­nout. Uni­ver­zi­ta roz­ví­jí kam­pus a dal­ší moder­ní inves­tič­ní pro­jek­ty, kte­ré celé­mu Ústec­ké­mu kra­ji při­ne­sou více vzdě­la­ných lidí i mož­nos­tí pra­cov­ní­ho uplat­ně­ní.

Pokud máte zájem o přes­né infor­ma­ce k odpro­de­ji, začtě­te se do naší tis­ko­vé zprá­vy. Pro sen­ti­men­tál­ní his­tor­ky ze živo­ta na Hoře­ní kon­tak­tuj­te kdy­ko­li v úřed­ních hodi­nách pamět­ní­ky v sou­čas­ném, doko­na­le moder­ním a zou­fa­le nud­ném síd­le rek­to­rá­tu v Pas­teu­ro­vě uli­ci, obklo­pe­ném upra­ve­nou zele­ní a sty­lo­vý­mi kavár­na­mi.