Finský velvyslanec navštívil Vědeckou knihovnu UJEP

A dosta­lo se mu vel­ko­le­pé­ho při­ví­tá­ní.

Vědec­ká knihov­na UJEP v tom totiž má již poměr­ně dlou­hou pra­xi. Vel­vy­slan­ce před­sed­nic­kých stá­tů Rady EU zve a vítá kaž­dé­ho půlro­ku, vždy s pra­vi­del­nou změ­nou v čele toho­to význam­né­ho orgá­nu.

Jeho exce­len­ce, pan Juk­ka Uole­vi Peso­la, si potřá­sl rukou se zástup­ci knihov­ny i uni­ver­zi­ty, zavtip­ko­val o své zemi a pro­hlé­dl si výsta­vu foto­gra­fií Check-in Hel­sin­ki MgA. Jiří­ho Dvo­řá­ka z Ate­li­é­ru reklam­ní foto­gra­fie FUD UJEP.

Návštěvy fin­ské­ho vel­vy­slan­ce a ver­ni­sá­že foto­gra­fií se zúčast­ni­ly i zástup­ky­ně Oddě­le­ní pro vněj­ší vta­hy, kte­ré, kro­mě jiné­ho, vypra­vu­jí naše stu­den­ty, aka­de­mi­ky i zaměst­nan­ce na ces­ty do svě­ta. A samo­zřej­mě u nás také víta­jí zahra­nič­ní stu­den­ty a stá­žis­ty, kte­ří mají to štěs­tí, že se po pří­jez­du na Hlav­ní nádra­ží nene­cha­jí zlá­kat neo­do­la­tel­ný­mi krá­sa­mi měs­ta Ústí nad Labem a posluš­ně dora­zí do kam­pu­su UJEP, kde jsou o těch sku­teč­ných krá­sách naše­ho měs­ta a regi­o­nu nále­ži­tě pou­če­ni.

S roz­ho­do­vá­ním, nut­nou admi­nis­tra­ti­vou a s bale­ním pomohl nezdol­ný tým Eras­mus+ kon­krét­ně do Fin­ska v posled­ních letech něja­kým 79 stu­den­tům a stu­dentkám UJEP a z Fin­ska nao­pak při­ví­tal 39 stu­den­tů a stu­den­tek.

Pojď­te ta čís­la zvý­šit!” řekl na závěr své návštěvy pan vel­vy­sla­nec, nase­dl do auta s vla­ječ­kou a odjel vstříc dal­ším pro­je­vům (pohos­tin­nos­ti).