Podrobnější informace k průběhu výuky na UJEP v říjnu 2020

UJEP PŘECHÁZÍ DO ON-LINE REŽIMU

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přechází od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020 na všech 8 fakultách na on-line výuku. Rozhodnutí vedení univerzity z 25. 9. 2020 reaguje na nařízení krajských hygieniků z téhož dne. Důvodem je prudce se zhoršující situace šíření SARS CoV-2 v České republice i v Ústeckém kraji.

Od 1. 10. do konce tohoto měsíce přechází naše univerzita na distanční formy výuky z důvodu zvyšujícího se trendu onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 v Ústeckém kraji. Tímto opatřením nejen reagujeme na nařízení KHS ÚK, ale zároveň vytváříme podmínky pro ochranu zdraví našich studentů i zaměstnanců. Můžeme tak svým dílem přispět k omezení plošného šíření SARS CoV-2,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

Akademický rok 2020/2021 začíná na ústecké univerzitě výjimečně až dne 1. 10. 2020, což zapříčinila již první vlna pandemie. Studentům byl, vzhledem k nestandardnímu průběhu letního semestru, o dva týdny rozšířen prostor pro jeho dokončení, vykonání ročníkových zkoušek, státnic a obhajob dizertačních prací. Kontaktní výuka tedy nebude na UJEP pro nadcházející akademický rok, s výjimkou některých speciálních případů, vůbec zahájena.

Fakulty mají s distanční formou vzdělávání již své zkušenosti z první vlny pandemie koronaviru na jaře letošního roku. Studenti i pedagogové tehdy jednoznačně obstáli, a proto nemám obavy, že by si fakulty s nastalou situací opětovně neporadily. S možností znovuzavedení distanční výuky počítaly a jsou na ni připravené,“ popisuje praktickou stránku přechodu na distanční vzdělávání prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Výuka na UJEP bude mít primárně bezkontaktní podobu, a přednostně se proto bude odehrávat v online prostředí. Každá z osmi fakult UJEP bude přecházet na on-line výuku dle svých specifických podmínek, vyučovat se bude podle připravených rozvrhů a s využitím takových komunikačních nástrojů, které umožní bezprostřední komunikaci mezi pedagogem a studenty.

Přehled elektronických nástrojů pro distanční výuku a videokonference je zpřístupněn na adrese: https://ci.ujep.cz/index.php/Dist

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole má však své výjimky a nevztahuje se na:

– individuální návštěvy knihoven a studoven;

– individuální konzultace;

– zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

– laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

– klinickou a praktickou výuku a praxi.

Nadále tak budou moci studenti pracovat v laboratořích a ateliérech a budou se moci účastnit i praktické výuky, která je významně zastoupena ve studijních plánech zdravotnických oborů.

Podobné nařízení od krajských hygieniků obdržely také univerzity například v Pardubicích, ve Zlíně, v Plzni či Ostravě. Změny ve výuce se v Ústí nad Labem dotknou více než 8 000 vysokoškoláků.

Musíme brát v úvahu také skutečnost, že mnoho našich studentů je v karanténě či jí bude v budoucnu procházet, jiní se obávají přenosu nemoci na své blízké, někteří mají vážnější nebo chronické zdravotní problémy, vycestují do zahraničí. Také pro ně jsme povinni zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělávání, což nám distanční forma výuky umožňuje,“ upozorňuje rektor Balej.

Výuka v online prostředí se týká též zahraničních studentů, kteří se rozhodli zimní semestr studovat na ústecké univerzitě. Budou do výuky zapojeni stejně jako čeští studenti.

U výjezdů i příjezdů jsme zaznamenali propad asi o dvě třetiny. V současné době pobývá na UJEP 26 zahraničních studentů, z UJEP na zahraniční vysokou školu vycestoval stejný počet studentů, tedy 26,“ upozorňuje prorektor pro vnější vztahy prof. Doulík.

Na UJEP již také 6 fakult (PF, FSE, FZS, FSI, FUD a FŽP) zrušilo plánované promoce. Zbývající fakulty budou promoční akty realizovat za dodržení přísných hygienických podmínek a v souladu s aktuálními opatřeními MZ ČR.

Univerzita také zrušila slavnostní otevření nové budovy Centra přírodovědeckých a technických oborů. Další plánované akce doporučuje v případech, kdy je to možné, převádět do on-line prostředí,“ uvádí prorektor Doulík.

Dle aktuálního rozhodnutí bude UJEP on-line od 1. do 31. 10. 2020. Již nyní zde ale platí standardní opatření pro zajištění ochrany zdraví studentů, zaměstnanců i veřejnosti a zabránění šíření nemoci:

– Na celé univerzitě jsou povinné roušky ve všech společných prostorech, aulách, sálech a učebnách.

– Studenti a zaměstnanci mají povinnost oznamovat pozitivní test na COVID-19 a karanténu.

– Děkanka FF UJEP učinila opatření ve smyslu uzavření budovy fakulty od 14. 9. 2020, kam je vstup umožněn pouze na zaměstnaneckou a studentkou kartu.

– Pro zahraniční studenty jsou na kolejích UJEP vyčleněna dvě patra (karanténní a izolační).

– Před vstupem do knihoven si zákazníci musí dezinfikovat ruce.

– Všechny osoby mají přístup k dezinfekčním prostředkům, které jsou umístěny nejen u vstupů do objektů.

– Plně se řídíme aktuálními pokyny k řešení situace v souvislosti s nákazou COVID-19, které získáváme z Protiepidemiologického oddělení KHS ÚK.

– Dle aktuálního nařízení (z 24. 9. 2020) jsou i na UJEP omezovány, případně zakázány venkovní vzdělávací akce a oslavy bez sezení s účastí přesahující v daný čas 50 osob, ve vícesektorovém režimu pak 1 000 osob; vnitřní akce, na nichž nejsou místa k sezení, s účastí přesahující 10 osob.

Pro konzultace ohledně současných pokynů a hlášení výskytu onemocnění na fakultách je jmenována referentka BOZP Ing. Věra Výborná, která je na telefonu (724 272 747) od 6:00 do 22:00 h.

Od 1. 10. 2020 bude také zahájen provoz nové univerzitní menzy. Dle současného nařízení může do stravovacích zařízení vstoupit pouze tolik osob, kolik je míst k sezení, v tomto případě tedy 130. Strávníci musí mít mezi sebou odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou sedících u jednoho stolu).

 Koleje

Studentům ubytovaným na kolejích je doporučeno řídit se Příkazem ředitele SKM UJEP č. 3/2020 ze dne 8. 9. 2020:

http://skm.ujep.cz/jidelnicek/SKM-UJEP_Prikaz-reditele_3-2020.pdf

Studenti získají aktuální informace o změnách ve výuce i o pohybu na fakultách univerzity zejména prostřednictvím fakultních webových stránek, komunikací se svými katedrami a vyučujícími. UJEP je, samozřejmě, informuje na hlavní webové stránce univerzity, na sociálních sítích či prostřednictvím informačního systému STAG,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Souhrnné informace (mimořádná opatření stanovena ministerstvem zdravotnictví, KHS ÚK, příkaz kvestora a další pokyny), ohledně COVID-19 mají všichni studenti a zaměstnanci zveřejněné na www stránkách univerzity v sekci aktuality (https://www.ujep.cz/cs/25953/koronavirus-aktualni-informace-pro-zamestnance-a-studenty-ujep).

V tuto chvíli již opět startuje pomoc ústecké univerzity vůči veřejnosti, jako tomu bylo i v první vlně pandemie. „Vyslyšel jsem žádost ředitelky Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem o pomoc našich studenů při trasování kontaktních osob pozitivních případů a s další administrativní prací, která by usnadnila pracovníkům KHS zvládnutí dalšího očekávaného náporu souvisejícího s koronavirovou pandemií. Naše studentky a studenty jsem o tuto pomoc požádal. Věřím, že se do trasování zapojí co nejvíce z nich,“ uvádí rektor UJEP.

Po počátečním proškolení budou moci studenti UJEP pomáhat přímo ze svých domovů prostřednictvím svých osobních počítačů.

Zjednodušeně řečeno, od svých počítačů mohou pomáhat také zaměstnanci UJEP zapojením se do celosvětové studie „The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH‑FIT)”, ke které se UJEP připojila. Jedná se o rozsáhlý mezinárodní výzkumný projekt pro celou populaci v zemích postižených pandemií koronaviru, jehož hlavním cílem je rozpoznat jedince, kteří jsou ve vyšším či nižším riziku rozvoje fyzických či psychických zdravotních potíží během pandemie, a během různých stupňů restrikcí.

UJEP bude v průběhu nadcházejícího období významně podporovat přípravu dalších kvalitních materiálů pro online výuku. Doufám však, že přechod univerzit do on-line prostředí bude skutečně jen dočasný, neboť kontaktní výuku i na vysokých školách považuji za nenahraditelnou. Celorepubliková opatření, která se nyní nastavují pro vysoké školy a nelze je měřit korunami, považuji v kontextu s jinými opatřeními, která jsou demonstrována finančními grafy, za velmi nešťastná. Projeví se totiž na generaci až v budoucnu,“ uzavírá rektor doc. Martin Balej.