S velkými díky jsme sečetli krajskou podporu

Ústecký kraj i v roce 2020 podpořil Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět významnou částkou, 10 miliony korun, a přidal ještě 3 miliony navrch.

Univerzita v našem kraji zajišťuje mnoho velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích, a taktéž naplňuje svojí třetí roli. Kraj pro tyto aktivity našel peníze a vzájemně nám to velmi prospívá. Z této podpory, které si nesmírně vážíme, mají užitek nejen všechny fakulty ústecké univerzity, ale také samotný kraj, “ říká rektor doc. Martin Balej.

„Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je nejen vlajkovou lodí vysokoškolského vzdělávání v našem kraji, ale zejména místem dosud nevyužitých příležitostí. Vzájemná spolupráce a podpora je logická vzhledem k faktu, že jde o jedinou veřejnou vysokou školu se sídlem v Ústeckém kraji. Na to se budeme snažit navázat i v následujících letech,“ dodává hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Deset milionů korun na realizaci smysluplných akcí či projektů schválilo na sklonku roku 2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Epidemie onemocnění covid-19 však zasáhla i do těchto financí. V průběhu roku jsme vyhodnotili, že některé akce, zejména hromadné veřejné aktivity, nedokážeme účelně a hospodárně využít, a kraji jsme částku 999 945 Kč vrátili, říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Krajské finance ve finální výši 9 000 055 Kč byly letos v nejvyšších částkách, ve shodě s předchozími lety, použity do oblastí, které jsou pro kraj i univerzitu stěžejní a strategické.

2 100 000 Kč bylo do dnešního dne použito na podporu 68 mladých doktorandů v prezenční formě studia. Navýšení standardního doktorského stipendia až na částku 13 750 Kč rozhodným způsobem zlepšuje podmínky, za nichž naši doktorandi studují, a některým doslova umožňuje v náročném studiu setrvat,“ zdůrazňuje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Tyto finance poskytují doktorandům UJEP nad rámec standardně přiznávaného doktorského stipendia, vypláceného ve výši stanovené MŠMT, další stipendium, a to ve výši 2 500 Kč měsíčně. Krajská dotace tak napomáhá zvýšit pravděpodobnost jejich setrvání v kraji.

Další z nejvyšších částek podpory, 2 000 000 Kč, pomáhá navýšit fakultě zdravotnických studií počet studentů v prvním roce studia. Pro akademický rok 2020/2021 se díky ní navýšil nejen počet studentů v prvním ročníku, ale také početně zvýšil stav absolventů nelékařských zdravotnických oborů. Zároveň mohla fakulta přijmout další lékařský a zdravotnický personál, odborníky z praxe, pro vzdělávání sester.

Celý jeden milion korun vložil Ústecký kraj do další podpory mladých lidí, tentokráte vědeckých pracovníků (postdoktorandů), kteří se rozhodli pokračovat v profesní dráze na UJEP s cílem dosáhnout vědecko-pedagogické hodnosti „docent“. „V rámci této oblasti bylo finančně podpořeno 7 postdoktorandů z pěti našich fakult, kteří se aktuálně zabývají výzkumem a připravují se na zahájení habilitačního řízení nebo jej již zahájili,“ říká prorektor pro vědu doc. Martin Novák.

V gesci prorektora pro vědu byla rozdělena také další významná částka z krajských financí (300 000 Kč) na rozvoj internacionálního prostředí. „Díky této podpoře jsme mohli do vzdělávání, vědecké a umělecké činnosti univerzity zapojit také zahraniční experty, na jejichž pobyt bychom sami nenašli dostatečné finanční prostředky,“ vysvětluje Martin Novák.

V roce 2020 se jednalo o tři zahraniční odborníky: profesora Yuriho Kalyuzhnyho z Ukrajinské národní akademie věd, odborníka v oblasti teorie komplexních tekutin, doktora Kumara Pranawa z Indian Institute of Technology-Delhi, který při pobytu na FŽP UJEP vědecky pracuje na mírovém projektu NATO – Nová fytotechnologie pro čištění kontaminovaných vojenských míst, a doktora Karima Al Souki z Libanonu. Al Souki se zabývá fytoremediacemi s využitím energetických rostlin 2. generace, především Miscanthus x giganteus (Ozdobnice obrovská).

Krajem podpořenou částkou 1 000 000 Kč pokračoval na Pedagogické fakultě UJEP také projekt Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v Ústeckém kraji.

Souhrnnou částkou 900 000 Kč Ústecký kraj v roce 2020 pokračoval také v podpoře propagace ústecké univerzity a její komunikace s veřejností, potenciálními uchazeči o studium i svými absolventy. Konkrétně se jednalo o částky 300 000 Kč umožňující účast univerzity na celorepublikovém veletrhu vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus 2020 v Praze, 200 000 Kč na podporu aktivit Klubu absolventů UJEP a 400 000 Kč na dva projekty fakulty strojního inženýrství: Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK a Podpora spolupráce s fakultními školami v ÚK (v případě tohoto projektu se k FSI přidala také FZS UJEP) zacílené zejména na žáky základních a středních škol, kterým chtějí tyto dvě fakulty vštípit technické a zdravotnické obory do podvědomí a ukázat jim, že jsou zajímavé, žádané i prospěšné, a dobrým průvodcem do dospělého života.

Dalším významným projektem, který byl na univerzitě realizován s podporou krajských financí (700 000 Kč), je projekt Vodíkové technologie pro vzdělávání. V průběhu jeho řešení došlo k pořízení technického vybavení pro výuku a vzdělávání v oblasti vodíkových technologií na FSI UJEP.

Fakulta sociálně ekonomická získala v roce 2020 na realizaci oboustranně prospěšných projektů od ÚK finance ve výši 520 000 Kč na dvě aktivity. První podpořila vznik volně tvořené platformy Forpolis – institutu pro rozvoj společenství a sídel (320 000 Kč) cílící na aktéry regionálního rozvoje, ať už se jedná o zastupitele, starosty obcí nebo zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů obcí, a dále pak na konzultanty působící v oblasti regionálního rozvoje, studenty a akademické pracovníky. Druhá částka byla použita na zpracování demografické prognózy ÚK Rozvojový potenciál UK IV (výzkum seniorů) (200 000 Kč).

Ústecký kraj v roce 2020 podpořil také Univerzitní sport. Částka 535 000 Kč byla poskytnuta konkrétně na podporu založení a rozjezdu univerzitního hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem.

UJEP podepsala Rámcovou smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem, na jejímž základě kraj systematicky poskytuje ústecké univerzitě finanční podporu, v roce 2017. V letech 2018 až 2020 tak ÚK, s odkazem na ni, již podpořil univerzitní projekty souhrnnou částkou ve výši více než 29 milionů korun.

Nad rámec Rámcové smlouvy získala UJEP v roce 2020 od Ústeckého kraje další 3 miliony korun na projekt Portabo zaměřený na přípravu a zprovoznění datové platformy.

Tyto miliony pro fakulty znamenají nejen finanční podporu, ale také sepětí s krajem. Dokázali jsme se spojit a společně pracovat. Je to vidět v mnoha oblastech činnosti našich institucí a toto já považuji za nejdůležitější,“ uzavírá rektor doc. Martin Balej.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.