Příkaz rektora k testování zaměstnanců

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ze dne 22. 5.2021 č.j. 21735/2021-1/MIN/KAN se mění Mimořádné opatření ve kterém se zavádí pro veřejné vysoké školy povinnost testovat zaměstnance na covid-19 takto:

Od 24. května 2021 bude umožněn vstup na pracoviště UJEP jen osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Platnost testu je 7 kalendářních dní.

Výjimky z testování a povolení ke vstupu: Zaměstnanci jsou povinni podstoupit testování podle čl. I a II Mimořádného opatření MZCR č. 249 a to s výjimkou osob, které

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • byly očkovány proti onemocnění COVID19­
  • od aplikace prvnídávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • absolvovaly RTPCR test na přítomnost viru SARSCoV2 nebo absolvováním POC antigenního testu na přítomnost antigenuviru SARSCoV2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeným v síti odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 7 kalendářních dní.

Testování zaměstnanců na UJEP probíhá od 12. 3.2021 v Červené aule v areálu KAMPUS:

 • Zaměstnanci UJEP mohou využít pro testování testy zakoupené Univerzitou. Testování zaměstnanců probíhá v objektu AULY, v prostoru Červeného sálu, který bude označen nápisem „testovací místnost“. Prostory Červené auly mají účinné větrání, které bude zajištěno po celou dobu testování.
 • Testování zaměstnanců, kteří nevyužívají formu home office, bude probíhat v týdenním režimu vždy od 7:00 do 12:00 hodin. Pro testování je nutné využít registračního systému, kde si zaměstnanci mohou sami určit datum a čas testování. Odkaz na rezervační systém je zveřejněn v systému IMIS.
 • Testovaný předloží osobě, která je odborně způsobilá k provádění testu identifikační kartu zaměstnance (nebo jiný doklad) a sdělí své osobní číslo (toto naleznete v systému IMIS v záložce průkaz zaměstnance). Následně mu tato osoba provede test.
 • Zaměstnanec musí vyčkat na výsledek testu, který mu oznámí osoba provádějící test (cca do 15 minut).

 

V případě pozitivního výsledku testu je zaměstnanec povinen:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu a také na email zaměstnavatele.
 • opustit pracoviště, minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb (obvodní lékař).
 • pokud zaměstnanec nemá poskytovatele zdravotních služeb, je povinen kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.
 • obvodní lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví (KHS), vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
 • zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit bez prodlení.

 

Závěr: S účinností od 24. května 2021 do odvolání, bude vstup do objektů UJEP umožněn pouze zaměstnancům, kteří se prokáží:

  • negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 kalendářních dnů.
  • potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (SMS), že prodělali v posledních 180 dnech COVID-19 a osobám, které se prokáží certifikátem MZ ČR, že byly proti covid-19 očkovány.
  • externí osoby předloží při vstupu do objektů UJEP recepčním potvrzení o absolvování testu vydané odběrovým místem nebo zobrazit SMS zprávu o výsledku testu v mobilním telefonu. Možné je předložit i potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 90 dnech covid-19 nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti covid-19. Případně předloží prohlášení o Negativitě při testování u svého zaměstnavatele.

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021

AKTUALIZOVANÝ PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021

Usnesení vlády ČR ze dne 5. března 2021 č. 249 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 249

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Příloha č. 7 k usnesení vlády č. 249

Rezervační formulář pro přihlášení na testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, dle příkazu rektora č. 1/2021, naleznou zaměstnanci UJEP po přihlášení do IMIS na jeho hlavní stránce (https://imis.ujep.cz).