Muzeum a FF spolupracují na projektu TA ČR

Vědeckou kvalitu Muzea města Ústí nad Labem potvrdila Technologická agentura ČR, když vyhodnotila jeho výzkumný projekt zaměřený na problematiku starých lomů, dobývek a důlních děl v příhraniční pískovcové oblasti k finanční podpoře. Spojí v něm svoje síly pracovníci Muzea a Filozofické fakulty UJEP.

Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce je projekt, který v soutěži Technologické agentury ČR uspěl v široké konkurenci prestižních institucí.

Technologická agentura ho vyhodnotila dokonce jako desátý nejlepší, a to z celkem 533 podaných projektových žádostí. Obstáli jsme v konkurenci s takovými institucemi, jako jsou ústavy Akademie věd ČR či kamenné univerzity. Dokazuje to, že je ústecké muzeum zcela kompetentní pro aktivity v oblasti výzkumu a vývoje,“ uvádí Mgr. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem.

Společná práce muzejníků a akademiků byla zahájena v průběhu měsíce dubna 2021 a potrvá do konce roku 2023. Jejím výstupem bude otevřená databáze starých lomů, těžeb a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

V posledních letech evidujeme stále častěji negativní vliv lidské aktivity na toto území, zejména co se týká skalního řícení. To je v rozhodující míře způsobeno starou těžební činností. Terénní reliéf, zejména při odlesnění způsobeném vysýcháním pískovcové krajiny, hledá zkrátka novou rovnováhu a vrací se ke své přírodní geomorfologii,“ říká PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. z Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP v Ústí nad Labem, řešitel za FF UJEP.

Identifikace těchto těžeb, dohledání historických pramenů a modelování krajiny před založením lomu v rizikových lokalitách je cílem práce univerzitních historiků spolupracujících na tomto projektu. Projekt završí v druhé polovině roku 2023 velká muzejní výstava o historii těžby a užití pískovce na Ústecku a Děčínsku.

Projekt „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“ (č. projektu TL05000407) je Technologickou agenturou ČR podpořen v rámci veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekt bude realizován od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2023.