Rozvoj inovačního prostředí v kraji má za sebou závěrečnou konferenci Twinningu

Dne 30. března 2022 proběhla v prostorách Vysokoškolského klubu FSE UJEP závěrečná konference aktivity Twinning projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II.

Akce s příznačným názvem Technologický transfer byla zaměřena na prezentaci výstupů projektu, představení přístupu k ochraně duševního vlastnictví na UJEP i praktické činnosti v oborech technologického transferu. Na organizaci se podílela platforma FORPOLIS (působící při FSE UJEP) a Ústecký kraj.

Hlavním cílem aktivity Twinning je získat nové zkušenosti v oblasti podpory komercializace výsledků výzkumu od zahraničních zkušených subjektů, a tím podpořit vytvoření nových nástrojů na podporu komercializace těchto výsledků a navýšení jejich počtu v Ústeckém kraji. Celá aktivita podporuje excelentní výzkum v regionu jako jeden ze základních znaků regionálního inovačního ekosystému.

Projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II má podpořit rozvoj inovačního ekosystému v Ústeckém kraji na bázi Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Představili jsme zejména výsledky dílčí aktivity Twinning, tedy prostředky získávání zkušeností a nových znalostí pracovníků týmu, ale i pracovníků vybraných stakeholderů,“ uvádí Zdeněk Hušek, manažer Regionální inovační strategie Ústeckého kraje.

V oblasti komercializace pak byly představeny nové regionální nástroje, resp. sjednané přístupy do mezinárodních sítí transferu technologií (Enterprise Europe Network, ESA Space Solutions, Innoverz) včetně vytvoření nové metodiky. V této oblasti byly také prohloubeny kontakty na zahraniční partnery ve zvolených oborech (nanotechnologie, vodíková ekonomika, digitalizace, geotermální energie a nová energetika) a zaznamenány nově získané zkušeností z příkladů dobré praxe.

Projekt již v této fázi přináší vhodná doporučení. Tím stěžejním je doporučení setrvat z pozice Ústeckého kraje v úsilí rozvíjet regionální inovační ekosystém s národními, přeshraničními i mezinárodními přesahy a příklady dobré zahraniční praxe analyzovat pro možné využití v regionu. Obecné výsledky aktivity Twinning pak promítat do již konkrétněji pojaté budoucí internacionalizace v podobě konkrétních transferových případů v regionu.

Regionální tým inovačního ekosystému tvoří zejména Inovační centrum Ústeckého kraje, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora ÚK, České vysoké učení technické (pracoviště Děčín) a další nově vzniklé instituce.

Je důležité, aby činnost těchto partnerů byla rozvíjena, posilována a podporována v budoucnu přijatými opatřeními pomáhajícími v našem kraji,“ říká Zdeněk Hušek.

Projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II vznikl za dotační podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Na řešení projektu se podílí Ústecký kraj společně s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK). Do organizace závěrečné konference byla zapojena i platforma FORPOLIS, jež působí při FSE UJEP.