Ministr školství diskutoval v Ústí nad Labem s děkany filozofických fakult o relevanci humanitních oborů a jejich financování

Ve dnech 24.–25. května 2022 se konalo, tentokrát pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pravidelné zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Prvního dne jednání se účastnili též ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík a náměstkyně pro vysoké školy, vědu a výzkum Radka Wildová.

Cílem jednání se zástupci ministerstva bylo především upozornit na společenskou relevanci humanitních oborů, které zásadním způsobem naplňují poslání vysokých škol a zároveň jsou pro společnost velmi důležité a potřebné zejména v krizových dobách, což se jednoznačně projevilo v souvislosti s pandemickou situací a jejími dopady či v rámci aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině, který odhalil křehkost společenského konsensu. Podle názoru ministra Gazdíka hrají humanitní obory klíčovou roli v posilování společenské odolnosti, která je nutná pro eliminaci růstu sociálního napětí i šíření extrémních názorů.

 „Filozofické fakulty iniciovaly desítky akcí, v nichž se snažily ve veřejném prostoru reagovat na dezinformace a fake news spojené s informační válkou. Podstatná byla a stále je též nabídka překladatelských služeb či kurzů českého jazyka,“ upozornil děkan FF Ostravské univerzity doc. Robert Antonín, který na jednání shrnul roli filozofických fakult v rámci ukrajinské krize. V návaznosti na to byla konstatována potřebnost realizace metodologických kurzů pro učitele češtiny, kteří se věnují ukrajinským uprchlíkům, jejichž podporu přislíbila náměstkyně prof. Wildová.

Představitelé MŠMT byli zároveň seznámeni s problémy zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti na filozofických fakultách, které dlouhodobě čelí podfinancování. „Situace  na filozofických fakultách je v současné době stejně špatná, jako byla na fakultách pedagogických v roce 2017, kdy se MŠMT rozhodlo zacílit na ně podporu z Fondu vzdělávací politiky, aby zde platy vysokoškolských pedagogů nebyly výrazně nižší než platy v regionálním školství a neodcházelo k odlivu především mladých akademických pracovníků tímto směrem,“ uvedla děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá. „Snažili jsme se na základě veřejně dostupných informací o průměrných platech ve vysokém školství panu ministrovi ukázat, že situace na našich fakultách je v podstatě neudržitelná a zabezpečení některých klíčových oborů je na hraně důstojné existence,“ doplnila.

V diskusi byly ze strany Asociace děkanů navrženy možnosti, které by posílily dopad společensky relevantních aktivit filozofických fakult ve veřejném prostoru a také možné intervence, které by zohlednily ekonomickou náročnost zabezpečení vybraných oborů. „Příkladem neadekvátního finančního zabezpečení je například obor Archeologie, který se dnes bez přístrojové techniky  a laboratorního zázemí neobejde. Obor je nutné učit v malých skupinách a velkou měrou v rámci terénních praxí. Archeologii lze v tomto ohledu srovnat s řadou přírodovědných oborů, a přesto je stále chápán z hlediska zabezpečení jako obor humanitní,“ uvedl dr. Jan Prouza, děkan FF Univerzity Hradec Králové.

Vedení ministerstva školství a Asociace děkanů filozofických fakult vyjádřily společný zájem na řešení diskutovaných problémů a zabezpečení vzdělávací a výzkumné činnosti na filozofických fakultách způsobem odpovídajícím standardům v jiných segmentech vysokého školství.