Byla ustanovena meziregionální univerzitní rada

Dne 26. 5. 2022 se v Luhačovicích sešlo celkem 9 rektorů, aby projednali statut dokumentu, který v budoucnu umožní zejména univerzitám v regionech nalézat synergie při rozvoji vysokých škol i naplňování potřeb a strategií regionů.

Vrcholní zástupci, rektoři univerzit z Hradce Králové, Ústí nad Labem, Opavy, Českých Budějovic, Plzně, Liberce a Zlína a také dvou vysokých škol z Ostravy a Jihlavy podepsali Prohlášení o ustanovení Meziregionální univerzitní rady (MUR). Prvním předsedou MUR se stal prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zakládající členové ustavili Meziregionální univerzitní radu jako skupinu představitelů českých veřejných škol, kteří sdílejí společnou vizi zásadní role vysokých škol v rozvoji regionů s důrazem na vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a ve snaze přispívat ke snižování regionálních rozdílů a zvyšování jejich soudržnosti a konkurenceschopnosti.

Na ustavujícím setkání byla diskutována klíčová témata činnosti MUR směrem k Akademii věd ČR, Úřadu vlády ČR, MŠMT, Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a také k Ministerstvu průmyslu a obchodu.
„Vytvoření Meziregionální univerzitní rady považuji za zásadní akt a výraz přechodu našich univerzit z individuálního prosazování cílů ke spojení sil a společnému postupu,“ říká rektor UJEP Martin Balej.

Zakládajícími členy MUR jsou: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., a prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Prohlášení o ustanovení Meziregionální univerzitní rady