Dvacet zásad správného učitele přírodovědy

Všichni učitelé chtějí učit správně. Někdy však může být těžké uvědomit si, co všechno k této snaze patří. Zvláště pak, jedná-li se o tak specifický obor, kterým jsou přírodní vědy. V takové situaci mohou být oporou didaktické zásady a principy.

Novou publikaci pro učitele, která je vodítkem, jak nejlépe na to, představí autoři na Přírodovědecké fakultě UJEP.

Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání je název nové knihy,  metodické příručky pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a matematiky, i lektory environmentální výchovy.
Její autoři ji slavnostně uvedou v život 18. srpna na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Přírodovědné vzdělávání má jistá specifika, která se pochopitelně promítají i do uvažování, jak učit správně přírodovědná témata, a také do uvažování o didaktických zásadách v přírodovědném vzdělávání. Proto jsme v knize vytýčili 20 didaktických zásad, které je třeba v přírodovědném vzdělávání uplatňovat. Všechny jsou vysvětleny a ilustrovány příklady z praxe,“ prozrazuje autorka publikace doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., z Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP, která pro tvorbu publikace sestavila a řídila tým 16 oborových didaktiků.

Slavnostní přivítání knihy se uskuteční v Naučném botanickém parku a Centru biologických a environmentálních oborů na adrese Za Válcovnou 1000/8 v Ústí nad Labem, a to 18. srpna 2022 od 17:30 h. Na programu bude beseda s autory, včetně neformálních rozhovorů a oslavy.

Zájemci se mohou při té příležitosti, právě na tento den, přihlásit také na kurz Didaktické zásady v předmětech STEM akreditovaný MŠMT, který probíhá v rámci Letní školy didaktiky přírodovědných předmětů (STEM) a účastníci po jeho zakončení získají certifikát. Popřípadě je možné se ještě nyní přihlásit do kompletní Letní školy pořádané ve dnech 15.–19. 8. 2022.

Bližší informace k letní škole naleznete zde: https://prf.ujep.cz/cs/13043/letni-skola-katedry-biologie-cili-na-deti-i-ucitele

Znalost didaktických zásad a jejich respektování patří k základním a stále platným profesním dovednostem každého dobrého pedagoga napříč všemi stupni vzdělávacího systému. Znalost didaktických zásad může být významnou pomůckou při plánování, přípravě, realizaci i zpětném hodnocení vzdělávacích aktivit. To se týká zejména začínajících učitelů, ale také ostatních aktérů vzdělávání ve školách i v mimoškolním prostředí, neboť dodržování didaktických zásad je cestou k efektivnějšímu a přirozenějšímu procesu učení,“ shrnuje Kateřina Jančaříková.

Pozvánka na akci