Finále podnikatelského akcelerátoru

Finá­le pod­ni­ka­tel­ské­ho akce­le­rá­to­ru nabíd­ne veřej­nou „gri­lo­vač­ku“ start-upů, ale i gastro­no­mic­kých pochu­tin

Pod­ni­ka­tel­ský akce­le­rá­tor StartUp Go od Ino­vač­ní­ho cen­t­ra Ústec­ké­ho kra­je (ICUK) míří do vel­ké­ho finá­le, kte­ré bude zakon­če­no veřej­ným „gri­lo­vá­ním startu­pů“. Závě­reč­ný večer s názevm StartUp Go Grill pro­běh­ne ve čtvr­tek 15. 12. 2016 od 17 h. v pur­pu­ro­vém sále Mul­ti­funkč­ní­ho cen­t­ra UJEP. Ved­le „gri­lo­vá­ní“ start-uperů čeká na návštěv­ní­ky také oprav­do­vé gri­lo­vá­ní dob­ré­ho jíd­la.

O co půjde? Start-upe­ři, kte­ří pro­šli pod­ni­ka­tel­ským akce­le­rá­to­rem Startup Go, budou pre­zen­to­vat své pro­jek­ty pří­mo před šir­ší veřej­nos­tí, a pře­de­vším před odbor­nou poro­tou z řad men­to­rů a poten­ci­ál­ních inves­to­rů. Kaž­dý ze začí­na­jí­cích pod­ni­ka­te­lů bude mít pou­ze 5 minut, aby poro­tu pře­svěd­čil. Prv­ní tři vítěz­né pro­jek­ty zís­ka­jí finanč­ní ohod­no­ce­ní na služ­by Ino­vač­ní­ho cen­t­ra pro pod­po­ru své­ho pod­ni­ká­ní. Najdou si ústeč­tí start-upe­ři své inves­to­ry? Pří­stup na akci je zdar­ma bez regis­tra­ce.

Part­ne­rem akce jsou ved­le naší uni­ver­zi­ty také: Ústec­ký kraj a Kraj­ská hos­po­dář­ská komo­ra Ústec­ké­ho kra­je.