Nový děkan filozofické fakulty převzal jmenování

Doc. Václav Drška je od 1. 9. 2023 novým děkanem Filozofické fakulty UJEP. Včera převzal oficiální jmenování z rukou rektora doc. Jaroslava Koutského.

Již několik let předávají rektoři UJEP jmenování novým děkankám a děkanům na zasedání kolegia rektora, jeho poradního orgánu, který spolu s vedením univerzity tvoří hlavy fakult a předseda senátu a jeho studentské komory.

Jaroslav Koutský: „Těším se na spolupráci s panem děkanem a přeji mu dostatek energie, silné partnery ve vedení a houževnatost k překonávání obtíží, kterým humanitně
zaměřené fakulty aktuálně čelí. Ubezpečil jsem ho, že ve vedení UJEP, potažmo v celém kolegiu rektora, má partnery, kteří jsou
na jedné univerzitní lodi, a může se na nás s důvěrou obracet.“ 

Nový děkan povede Filozofickou fakultu UJEP následující čtyři roky do 31. 8. 2027.