FSE UJEP a Univerzita obrany cílí na ucelenou péči o válečné veterány a jejich rodiny

Fakulta sociálně ekonomická UJEP (FSE UJEP) si připsala další dílčí úspěch na vědeckém projektovém poli. Tentokrát ve spojení s Univerzitou obrany ( UO a Ministerstvem obrany ČR (MO ČR) získala podporu v oblasti zkvalitnění péče o válečné veterány a jejich rodiny.
Unikátní projekt s názvem Koordinovaný model péče o novodobé válečné veterány v České republice je podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu SIGMA.

Cílem projektu je přispět k vybudování všestranné profesionální péče v sociální oblasti pro novodobé veterány a jejich rodiny. Prostředkem k tomu je vytvoření metodiky péče pro zaměstnance
a dobrovolníky pracující s touto cílovou skupinou. Metodika bude vycházet z potřeb veteránů a jejich rodinných příslušníků a bude reagovat také na zkušenosti profesionálů, kteří s nimi dosud pracují. Její součástí bude sociální poradenství, poradenství v oblasti trhu práce, v oblasti závislostí, duchovní péče, psychologická podpora nebo dluhové poradenství. Současně bude do konce roku 2025 vytvořen vzdělávací program pro osoby, které s veterány přímo pracují.

„Důraz bude kladen na vnímání potřeb samotných veteránů a jejich rodinných příslušníků, na ucelené řešení, které bude respektovat jejich unikátní zkušenost, potíže, kterým čelí, ale také využívat jejich potenciálu. Novodobí veteráni jsou velmi pestrou skupinou lidí, kteří mohou společnosti mnoho nabídnout, ale současně se mohou ocitnout ve specifické situaci a řešit specifické problémy. Měli bychom jako společnost umět uznat jejich zásluhy a nabídnout jim pomocnou ruku, ukázat, že si jich vážíme. To vyjádříme tím, že jim nabídneme profesionální pomoc a péči,“ říká koordinátorka projektu za FSE UJEP Jitka Laštovková, která se otázkou veteránů a sociologie armády dlouhodobě zabývá.

Klíčovým partnerem projektu je Ministerstvo obrany, konkrétně Odbor pro válečné veterány a válečné hroby (OVVH MO ČR). „Váleční veteráni jsou jednoznačně skupinou ohroženou sociálním vyloučením, a to zejména po skončení kariéry v ozbrojených silách. V současné době vznikla pro zajištění jejich potřeb Agentura pro podporu válečných veteránů, která rozšíří péči do všech krajů. Její budování vychází z dlouhodobých zkušeností s péčí o tuto skupinu u nás i v zahraničí. Projekt nám pomůže zacílit metodické řízení Agentury a dobře nasměrovat nabízenou péči, profesionalizovat ji. Nabídneme této skupině pomoc vyrovnat se s „veteránskou zkušeností“, která v posledních desetiletích znamenala účast v zahraničních operacích AČR, OSN a jiných mezinárodních organizacích, tedy zkušenost
v kulturně a zejména hodnotově odlišném prostředí,“ uvádí k problematice plukovník Robert Speychal, ředitel odboru.

Projekt je založen na multidisciplinárním sociálněvědním přístupu kombinujícím sociální práci, adiktologii, sociologii a psychologii, nezapomíná ale ani na duchovní službu. Využívány jsou poznatky z marketingu a ekonomie. Na základě jeho výsledků bude možné pro válečné veterány a jejich rodiny vytvořit nabídku péče a spektrum možností, které budou pružně reagovat na jejich skutečné potřeby. Současně umožní komunitním centrům efektivně oslovovat cílovou skupinu a nabídnout jí takové služby, aby bylo minimalizováno riziko sociálního vyloučení, rizikového chování či radikalizace, a byla maximalizována možnost zachování či dosažení optimální možné kvality jejich života.