Seminář: Dotační programy TAČR

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně, Ino­vač­ní cen­t­rum Ústec­ké­ho kra­je a Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra ČR zve výzkum­né orga­ni­za­ce a fir­my na prak­tic­ký semi­nář o dotač­ních pro­gra­mech TAČR, kte­rý jim pomů­že kon­zul­to­vat pro­jek­to­vé zámě­ry.

Mís­to: Mul­ti­funkč­ní a infor­mač­ní cen­t­rum UJEP, zase­da­cí míst­nost č. 1.14

Datum: 15. 5. 2017 od 10:00 h

Podrobné informace

Dotač­ní pro­gra­my Tech­no­lo­gic­ké agen­tu­ry ČR a její nový infor­mač­ní sys­tém ISTA před­sta­ví pří­mo ředi­tel agen­tu­ry Luděk Knorr. Spe­ci­ál­ní pozor­nost bude věno­vá­na pro­gra­mu ÉTA, kte­rý se zamě­řu­je zapo­je­ní spo­le­čen­ských a huma­nit­ních věd do pro­jek­tů apli­ko­va­né­ho výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí, a také pro­gra­mu ZÉTA, kte­rý pod­po­ří spo­lu­prá­ce aka­de­mic­ké sfé­ry a pod­ni­ků pro­střed­nic­tvím zapo­je­ní poslu­cha­ček a poslu­cha­čů magis­ter­ských a dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů vyso­kých škol a mla­dých výzkum­ných pra­cov­nic a pra­cov­ní­ků ve věku do 35 let. Semi­nář je zamě­řen také prak­tic­ky, účast­ní­ci budou moci také kon­zul­to­vat své pro­jek­to­vé zámě­ry.

Semi­nář je zdar­ma na regis­tra­ci přes webo­vou strán­ku Ino­vač­ní­ho cen­t­ra Ústec­ké­ho kra­je.

 

Program

10:00 Při­ví­tá­ní účast­ní­ků (Jiři­na Jíl­ko­vá, pro­rek­tor­ka pro vědu, UJEP)
10:10 Před­sta­ve­ní pro­gra­mů TAČR a nové­ho infor­mač­ní­ho pro­jek­tu ISTA (Luděk Knorr, ředi­tel TAČR)
10:50 Před­sta­ve­ní pro­gra­mů ÉTA a ZÉTA (Mar­cel Kraus, TAČR)
11:20 Cof­fee bre­ak
11:30 Prak­tic­ká pří­pra­va pro­jek­tů a kon­zul­ta­ce zámě­rů účast­ní­ků (Zde­něk Hušek, odbor­ný kon­zul­tant ICUK)
12:15 Dis­ku­ze, networ­king