2. kola přijímacího řízení – ještě čtyři fakulty přijímají

Studenti, kte­ří z růz­ných důvo­dů nesta­či­li podat při­hláš­ku na vyso­kou ško­lu v rám­ci stan­dard­ních ter­mí­nů při­jí­ma­cích říze­ní, mají šan­ci se při­hlá­sit na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem díky vyhlá­še­ným dru­hým kolům. 

Na čty­ři fakul­ty UJEP, kon­krét­ně filo­zo­fic­kou, život­ní­ho pro­stře­dí, pří­ro­do­vě­dec­kou a výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu, lze ješ­tě podat při­hláš­ku ke stu­diu. Nejvíce ter­mín hoří na filo­zo­fic­ké fakul­tě (do 14. 8. 2017), nej­víc „na čas“ si mohou dát zájem­ci o stu­di­um na fakul­tě výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu. Ta v letoš­ním roce vypsa­la dokon­ce tře­tí kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní s ter­mí­nem doru­če­ní při­hláš­ky do 11. 9. 2017.

Oficiální vyhlá­še­ní dru­hých kol při­jí­ma­cí­ho říze­ní, zve­řej­ně­ná na webo­vých strán­kách zmí­ně­ných fakult, obsa­hu­jí veš­ke­ré zákon­né, orga­ni­zač­ní i infor­ma­tiv­ní úda­je, kte­ré je tře­ba dob­ře pro­stu­do­vat,“ upo­zor­ňu­je dr. Alena Chvátalová, pro­rek­tor­ka pro stu­di­um na UJEP. „Uchazeč se zde dozví nejen důle­ži­té ter­mí­ny, poplat­ky a poža­do­va­né doku­men­ty, ale také infor­ma­ce, zda je stu­di­um nabí­ze­no v pre­zenč­ní nebo kom­bi­no­va­né for­mě, což je stá­le čas­tě­ji vyhle­dá­vá­na infor­ma­ce,“ dopl­ňu­je prorektorka.

Ve vyhlá­še­ních dru­hých kol při­jí­ma­cí­ho říze­ní zájem­ci o stu­di­um nalez­nou také plá­no­va­né počty při­jí­ma­ných stu­den­tů v rám­ci 2. kola, poža­dav­ky k při­jí­ma­cí zkouš­ce či pod­mín­ky pro její prominutí.

Konkrétně nabí­ze­né stu­dij­ní obo­ry ve 2. a 3. kole při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018:

Filozofická fakulta

ter­mí­ny podá­vá­ní přihlášek
do 14. 8. 2017 – baka­lář­ské, magis­ter­ské, dok­tor­ské studium

Bakalářské studijní obory

 • Interkulturní ger­ma­nis­ti­ka
 • Kulturní his­to­rie
 • Historie
 • Dokumentace pamá­tek
 • Archivnictví a spi­so­vá služba
 • Základy huma­nit­ní vzdě­la­nos­ti – estetika
 • Filozofie + Historie
 • Filozofie + Německý jazyk a literatura
 • Filozofie + Společenské vědy
 • Historie + Německý jazyk a literatura
 • Historie + Společenské vědy
 • Společenské vědy + Německý jazyk a literatura
 • Politologie + Historie
 • Politologie + Filozofie
 • Politologie + Společenské vědy
 • Politologie + Německý jazyk a literatura

Magisterské studijní obory

 • Německá filo­lo­gie v čes­ko-němec­kém inter­kul­tur­ním kontextu
 • Učitelství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ (jed­no­o­bo­ro­vé)
 • Historie
 • Učitelství his­to­rie pro střed­ní školy
 • Kulturní his­to­rie
 • Politická filo­zo­fie
 • Učitelství his­to­rie pro SŠ + Učitelství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ
 • Učitelství his­to­rie pro SŠ + Učitelství spo­le­čen­ských věd pro SŠ
 • Historie + Společenské vědy
 • Učitelství spo­le­čen­ských věd pro SŠ + Učitelství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ

Doktorské studijní obory

 • České ději­ny
 • Tschechische Geschichte (České dějiny)
 • Německá lite­ra­tu­ra

Vyhlášení 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní na FF

Fakulta životního prostředí

ter­mí­ny podá­vá­ní přihlášek
do 18. 8. 2017 – baka­lář­ské a nava­zu­jí­cí magis­ter­ské studium
do 30. 9. 2017 – dok­tor­ské studium

Bakalářský studijní obor

 • Ochrana život­ní­ho prostředí

Navazující magisterské studijní obory

 • Odpadové hos­po­dář­ství
 • Revitalizace kra­ji­ny

Doktorský studijní obor

 • Environmentální ana­ly­tic­ká chemie

Vyhlášení 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní na FŽP

Přírodovědecká fakulta

ter­mí­ny podá­ní přihlášek
do 21. 8. 2017 – baka­lář­ské, magis­ter­ské, dok­tor­ské studium

Bakalářské studijní obory

 • Aplikované nano­tech­no­lo­gie
 • Aplikované počí­ta­čo­vé modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Geografie střed­ní Evropy
 • Informační sys­témy
 • Matematika a její pou­ži­tí v pří­rod­ních vědách
 • Physics
 • Toxikologie a ana­lý­za škodlivin
 • Biologie + Geografie
 • Biologie + Informatika
 • Biologie + Německý jazyk a literatura
 • Biologie + Tělesná výchova
 • Fyzika + Biologie
 • Fyzika + Chemie
 • Fyzika + Geografie
 • Fyzika + Informatika
 • Fyzika + Matematika
 • Fyzika + Tělesná výchova
 • Geografie + Historie
 • Geografie + Informatika
 • Geografie + Německý jazyk a literatura
 • Geografie + Politologie
 • Geografie + Společenské vědy
 • Geografie + Tělesná výchova
 • Chemie + Biologie
 • Chemie + Geografie
 • Chemie + Informatika
 • Chemie + Matematika
 • Chemie + Tělesná výchova
 • Informatika + Historie
 • Informatika + Německý jazyk a literatura
 • Informatika + Společenské vědy
 • Informatika + Tělesná výchova
 • Matematika + Biologie
 • Matematika + Filozofie
 • Matematika + Geografie
 • Matematika + Historie
 • Matematika + Informatika
 • Matematika + Německý jazyk a literatura
 • Matematika + Společenské vědy
 • Matematika + Tělesná výchova

Navazující magisterské studijní obory

 • Analytická che­mie život­ní­ho pro­stře­dí a toxikologie
 • Aplikované nano­tech­no­lo­gie
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Computer Modelling in Science and Technology
 • Geografie
 • Počítačové mode­lo­vá­ní ve vědě a technice
 • Učitelství bio­lo­gie pro SŠ + Učitelství geo­gra­fie pro SŠ
 • Učitelství fyzi­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Učitelství che­mie pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství fyzi­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Učitelství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství fyzi­ky pro SŠ + Učitelství bio­lo­gie pro SŠ
 • Učitelství fyzi­ky pro SŠ + Učitelství che­mie pro SŠ
 • Učitelství fyzi­ky pro SŠ + Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ
 • Učitelství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ + Občanská nau­ka pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ + Tělesná výcho­va pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství geo­gra­fie pro SŠ + Učitelství his­to­rie pro SŠ
 • Učitelství geo­gra­fie pro SŠ + Učitelství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ
 • Učitelství geo­gra­fie pro SŠ + Učitelství spo­le­čen­ských věd pro SŠ
 • Učitelství geo­gra­fie pro SŠ + Učitelství těles­né výcho­vy pro SŠ
 • Učitelství che­mie pro 2. stu­peň ZŠ + Učitelství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství che­mie pro 2. stu­peň ZŠ + Učitelství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství che­mie pro SŠ + Učitelství bio­lo­gie pro SŠ
 • Učitelství che­mie pro SŠ + Učitelství geo­gra­fie pro SŠ
 • Učitelství che­mie pro SŠ + Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Český jazyk a lit. pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Tělesná výcho­va pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Učitelství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Učitelství bio­lo­gie pro SŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Učitelství čes­ké­ho jazy­ka a lit. pro SŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Učitelství geo­gra­fie pro SŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Učitelství němec­ké­ho jazy­ka a lit. pro SŠ
 • Učitelství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Učitelství těles­né výcho­vy pro SŠ

Doktorské studijní obory

 • Aplikované nano­tech­no­lo­gie
 • Applied Nanotechnology
 • Computer Methods in Science and Technology
 • Počítačové meto­dy ve vědě a technice

Vyhlášení 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní na PřF

Fakulta výrobních technologií a managementu

(od 1. 9. 2017 Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP)

ter­mí­ny podá­vá­ní přihlášek
do 24. 8. 2017 – baka­lář­ské a nava­zu­jí­cí magis­ter­ské studium

Bakalářské studijní obory

 • Řízení výro­by
 • Materiály a tech­no­lo­gie v dopravě
 • obor Energetika – teplárenství
 • Materiály

Navazující magisterské studijní obory

 • Příprava a říze­ní výroby
 • Materiály a tech­no­lo­gie v dopravě
 • Energetika – teplárenství
 • Materiálové vědy a ana­lý­za materiálů

Vyhlášení 2. kola výbě­ro­vé­ho říze­ní na FVTM

III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2017/2018

Fakulta výrobních technologií a managementu

(od 1. 9. 2017 Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP)

ter­mí­ny podá­vá­ní přihlášek
do 11. 9. 2017 – baka­lář­ské a nava­zu­jí­cí magis­ter­ské studium

Bakalářské studijní obory

 • Řízení výro­by
 • Materiály a tech­no­lo­gie v dopravě
 • obor Energetika – teplárenství
 • Materiály

Navazující magisterské studijní obory

 • Příprava a říze­ní výroby
 • Materiály a tech­no­lo­gie v dopravě
 • Energetika – teplárenství
 • Materiálové vědy a ana­lý­za materiálů

Vyhlášení 3. kola výbě­ro­vé­ho říze­ní na FVTM