2. kola přijímacího řízení – ještě čtyři fakulty přijímají

Stu­den­ti, kte­ří z růz­ných důvo­dů nesta­či­li podat při­hláš­ku na vyso­kou ško­lu v rám­ci stan­dard­ních ter­mí­nů při­jí­ma­cích říze­ní, mají šan­ci se při­hlá­sit na Uni­ver­zi­tu J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem díky vyhlá­še­ným dru­hým kolům.

Na čty­ři fakul­ty UJEP, kon­krét­ně filo­zo­fic­kou, život­ní­ho pro­stře­dí, pří­ro­do­vě­dec­kou a výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu, lze ješ­tě podat při­hláš­ku ke stu­diu. Nej­ví­ce ter­mín hoří na filo­zo­fic­ké fakul­tě (do 14. 8. 2017), nej­víc „na čas“ si mohou dát zájem­ci o stu­di­um na fakul­tě výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu. Ta v letoš­ním roce vypsa­la dokon­ce tře­tí kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní s ter­mí­nem doru­če­ní při­hláš­ky do 11. 9. 2017.

Ofi­ci­ál­ní vyhlá­še­ní dru­hých kol při­jí­ma­cí­ho říze­ní, zve­řej­ně­ná na webo­vých strán­kách zmí­ně­ných fakult, obsa­hu­jí veš­ke­ré zákon­né, orga­ni­zač­ní i infor­ma­tiv­ní úda­je, kte­ré je tře­ba dob­ře pro­stu­do­vat,“ upo­zor­ňu­je dr. Ale­na Chváta­lo­vá, pro­rek­tor­ka pro stu­di­um na UJEP. „Ucha­zeč se zde dozví nejen důle­ži­té ter­mí­ny, poplat­ky a poža­do­va­né doku­men­ty, ale také infor­ma­ce, zda je stu­di­um nabí­ze­no v pre­zenč­ní nebo kom­bi­no­va­né for­mě, což je stá­le čas­tě­ji vyhle­dá­vá­na infor­ma­ce,“ dopl­ňu­je pro­rek­tor­ka.

Ve vyhlá­še­ních dru­hých kol při­jí­ma­cí­ho říze­ní zájem­ci o stu­di­um nalez­nou také plá­no­va­né počty při­jí­ma­ných stu­den­tů v rám­ci 2. kola, poža­dav­ky k při­jí­ma­cí zkouš­ce či pod­mín­ky pro její pro­mi­nu­tí.

Kon­krét­ně nabí­ze­né stu­dij­ní obo­ry ve 2. a 3. kole při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018:

Filozofická fakulta

ter­mí­ny podá­vá­ní při­hlá­šek
do 14. 8. 2017 – baka­lář­ské, magis­ter­ské, dok­tor­ské stu­di­um

Bakalářské studijní obory

 • Inter­kul­tur­ní ger­ma­nis­ti­ka
 • Kul­tur­ní his­to­rie
 • His­to­rie
 • Doku­men­ta­ce pamá­tek
 • Archiv­nic­tví a spi­so­vá služ­ba
 • Zákla­dy huma­nit­ní vzdě­la­nos­ti – este­ti­ka
 • Filo­zo­fie + His­to­rie
 • Filo­zo­fie + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • Filo­zo­fie + Spo­le­čen­ské vědy
 • His­to­rie + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • His­to­rie + Spo­le­čen­ské vědy
 • Spo­le­čen­ské vědy + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • Poli­to­lo­gie + His­to­rie
 • Poli­to­lo­gie + Filo­zo­fie
 • Poli­to­lo­gie + Spo­le­čen­ské vědy
 • Poli­to­lo­gie + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra

Magisterské studijní obory

 • Němec­ká filo­lo­gie v čes­ko-němec­kém inter­kul­tur­ním kon­tex­tu
 • Uči­tel­ství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ (jed­no­o­bo­ro­vé)
 • His­to­rie
 • Uči­tel­ství his­to­rie pro střed­ní ško­ly
 • Kul­tur­ní his­to­rie
 • Poli­tic­ká filo­zo­fie
 • Uči­tel­ství his­to­rie pro SŠ + Uči­tel­ství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ
 • Uči­tel­ství his­to­rie pro SŠ + Uči­tel­ství spo­le­čen­ských věd pro SŠ
 • His­to­rie + Spo­le­čen­ské vědy
 • Uči­tel­ství spo­le­čen­ských věd pro SŠ + Uči­tel­ství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ

Doktorské studijní obory

 • Čes­ké ději­ny
 • Tschechische Geschich­te (Čes­ké ději­ny)
 • Němec­ká lite­ra­tu­ra

Vyhlá­še­ní 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní na FF

Fakulta životního prostředí

ter­mí­ny podá­vá­ní při­hlá­šek
do 18. 8. 2017 – baka­lář­ské a nava­zu­jí­cí magis­ter­ské stu­di­um
do 30. 9. 2017 – dok­tor­ské stu­di­um

Bakalářský studijní obor

 • Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí

Navazující magisterské studijní obory

 • Odpa­do­vé hos­po­dář­ství
 • Revi­ta­li­za­ce kra­ji­ny

Doktorský studijní obor

 • Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie

Vyhlá­še­ní 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní na FŽP

Přírodovědecká fakulta

ter­mí­ny podá­ní při­hlá­šek
do 21. 8. 2017 – baka­lář­ské, magis­ter­ské, dok­tor­ské stu­di­um

Bakalářské studijní obory

 • Apli­ko­va­né nano­tech­no­lo­gie
 • Apli­ko­va­né počí­ta­čo­vé mode­lo­vá­ní
 • Applied Com­pu­ter Model­ling
 • Applied Nano­tech­no­lo­gy
 • Bio­lo­gie
 • Fyzi­ka
 • Geo­gra­fie
 • Geo­gra­fie střed­ní Evro­py
 • Infor­mač­ní sys­témy
 • Mate­ma­ti­ka a její pou­ži­tí v pří­rod­ních vědách
 • Phy­s­ics
 • Toxi­ko­lo­gie a ana­lý­za škod­li­vin
 • Bio­lo­gie + Geo­gra­fie
 • Bio­lo­gie + Infor­ma­ti­ka
 • Bio­lo­gie + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • Bio­lo­gie + Těles­ná výcho­va
 • Fyzi­ka + Bio­lo­gie
 • Fyzi­ka + Che­mie
 • Fyzi­ka + Geo­gra­fie
 • Fyzi­ka + Infor­ma­ti­ka
 • Fyzi­ka + Mate­ma­ti­ka
 • Fyzi­ka + Těles­ná výcho­va
 • Geo­gra­fie + His­to­rie
 • Geo­gra­fie + Infor­ma­ti­ka
 • Geo­gra­fie + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • Geo­gra­fie + Poli­to­lo­gie
 • Geo­gra­fie + Spo­le­čen­ské vědy
 • Geo­gra­fie + Těles­ná výcho­va
 • Che­mie + Bio­lo­gie
 • Che­mie + Geo­gra­fie
 • Che­mie + Infor­ma­ti­ka
 • Che­mie + Mate­ma­ti­ka
 • Che­mie + Těles­ná výcho­va
 • Infor­ma­ti­ka + His­to­rie
 • Infor­ma­ti­ka + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • Infor­ma­ti­ka + Spo­le­čen­ské vědy
 • Infor­ma­ti­ka + Těles­ná výcho­va
 • Mate­ma­ti­ka + Bio­lo­gie
 • Mate­ma­ti­ka + Filo­zo­fie
 • Mate­ma­ti­ka + Geo­gra­fie
 • Mate­ma­ti­ka + His­to­rie
 • Mate­ma­ti­ka + Infor­ma­ti­ka
 • Mate­ma­ti­ka + Němec­ký jazyk a lite­ra­tu­ra
 • Mate­ma­ti­ka + Spo­le­čen­ské vědy
 • Mate­ma­ti­ka + Těles­ná výcho­va

Navazující magisterské studijní obory

 • Ana­ly­tic­ká che­mie život­ní­ho pro­stře­dí a toxi­ko­lo­gie
 • Apli­ko­va­né nano­tech­no­lo­gie
 • Applied Nano­tech­no­lo­gy
 • Bio­lo­gie
 • Com­pu­ter Model­ling in Science and Tech­no­lo­gy
 • Geo­gra­fie
 • Počí­ta­čo­vé mode­lo­vá­ní ve vědě a tech­ni­ce
 • Uči­tel­ství bio­lo­gie pro SŠ + Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ
 • Uči­tel­ství fyzi­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Uči­tel­ství che­mie pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství fyzi­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství fyzi­ky pro SŠ + Uči­tel­ství bio­lo­gie pro SŠ
 • Uči­tel­ství fyzi­ky pro SŠ + Uči­tel­ství che­mie pro SŠ
 • Uči­tel­ství fyzi­ky pro SŠ + Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ
 • Uči­tel­ství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ + Občan­ská nau­ka pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ + Těles­ná výcho­va pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ + Uči­tel­ství his­to­rie pro SŠ
 • Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ + Uči­tel­ství němec­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry pro SŠ
 • Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ + Uči­tel­ství spo­le­čen­ských věd pro SŠ
 • Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ + Uči­tel­ství těles­né výcho­vy pro SŠ
 • Uči­tel­ství che­mie pro 2. stu­peň ZŠ + Uči­tel­ství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství che­mie pro 2. stu­peň ZŠ + Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství che­mie pro SŠ + Uči­tel­ství bio­lo­gie pro SŠ
 • Uči­tel­ství che­mie pro SŠ + Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ
 • Uči­tel­ství che­mie pro SŠ + Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Čes­ký jazyk a lit. pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Těles­ná výcho­va pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro 2. stu­peň ZŠ + Uči­tel­ství geo­gra­fie pro 2. stu­peň ZŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Uči­tel­ství bio­lo­gie pro SŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Uči­tel­ství čes­ké­ho jazy­ka a lit. pro SŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Uči­tel­ství geo­gra­fie pro SŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Uči­tel­ství němec­ké­ho jazy­ka a lit. pro SŠ
 • Uči­tel­ství mate­ma­ti­ky pro SŠ + Uči­tel­ství těles­né výcho­vy pro SŠ

Doktorské studijní obory

 • Apli­ko­va­né nano­tech­no­lo­gie
 • Applied Nano­tech­no­lo­gy
 • Com­pu­ter Methods in Science and Tech­no­lo­gy
 • Počí­ta­čo­vé meto­dy ve vědě a tech­ni­ce

Vyhlá­še­ní 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní na PřF

Fakulta výrobních technologií a managementu

(od 1. 9. 2017 Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP)

ter­mí­ny podá­vá­ní při­hlá­šek
do 24. 8. 2017 – baka­lář­ské a nava­zu­jí­cí magis­ter­ské stu­di­um

Bakalářské studijní obory

 • Říze­ní výro­by
 • Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie v dopra­vě
 • obor Ener­ge­ti­ka — tep­lá­ren­ství
 • Mate­ri­á­ly

Navazující magisterské studijní obory

 • Pří­pra­va a říze­ní výro­by
 • Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie v dopra­vě
 • Ener­ge­ti­ka — tep­lá­ren­ství
 • Mate­ri­á­lo­vé vědy a ana­lý­za mate­ri­á­lů

Vyhlá­še­ní 2. kola výbě­ro­vé­ho říze­ní na FVTM

III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2017/2018

Fakulta výrobních technologií a managementu

(od 1. 9. 2017 Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP)

ter­mí­ny podá­vá­ní při­hlá­šek
do 11. 9. 2017 – baka­lář­ské a nava­zu­jí­cí magis­ter­ské stu­di­um

Bakalářské studijní obory

 • Říze­ní výro­by
 • Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie v dopra­vě
 • obor Ener­ge­ti­ka — tep­lá­ren­ství
 • Mate­ri­á­ly

Navazující magisterské studijní obory

 • Pří­pra­va a říze­ní výro­by
 • Mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie v dopra­vě
 • Ener­ge­ti­ka — tep­lá­ren­ství
 • Mate­ri­á­lo­vé vědy a ana­lý­za mate­ri­á­lů

Vyhlá­še­ní 3. kola výbě­ro­vé­ho říze­ní na FVTM