Monsignor Jan Baxant udělí stipendium studentům FF a FZS

Sti­pen­di­um Bis­kup­ství lito­mě­řic­ké­ho pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta ústec­ké filo­zo­fic­ké fakul­ty a fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií pře­dá letos popr­vé také Mons. Jan Baxant. 

Bis­kup lito­mě­řic­ký se dlou­ho­do­bě zají­má o roz­voj Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, od roku 2016 je také čle­nem Správ­ní rady UJEP.

Není mi lhos­tej­ný vývoj jedi­né vyso­ké ško­ly v našem regi­o­nu. Dozvě­děl jsem se o mož­nos­ti pod­po­ro­vat jed­no­rá­zo­vým sti­pen­di­em výji­meč­né stu­den­ty UJEP a ani na chví­li jsem nevá­hal. Nej­bliž­ší jsou mi, samo­zřej­mě, pro­fe­se pomá­ha­jí­cí či zkou­ma­jí­cí his­to­rii, pro­to naše pod­po­ra smě­řu­je na filo­zo­fic­kou fakul­tu a fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií,“ říká Jan Baxant.

Za aka­de­mic­ký rok 2016/2017 obdr­ží jeden stu­dent či stu­dent­ka FF UJEP a jeden student/studentka FZS UJEP jed­no­rá­zo­vé sti­pen­di­um Bis­kup­ství lito­mě­řic­ké­ho ve výši 10 000 Kč pro kaž­dé­ho z nich.

Sti­pen­di­um se udě­lu­je výhrad­ně stu­den­tům stu­du­jí­cím v pre­zenč­ní for­mě baka­lář­ské­ho nebo magis­ter­ské­ho stu­dia. Dal­ším kri­té­ri­em při roz­ho­do­vá­ní o při­zná­ní sti­pen­dia jsou význam­né tvůr­čí akti­vi­ty v daném aka­de­mic­kém roce nebo mimo­řád­ný čin stu­den­ta,“ vysvět­lu­je pro­rek­tor­ka pro stu­di­um dr. Ale­na Chváta­lo­vá.

Sti­pen­dia budou pře­dá­na na slav­nost­ním pře­dá­vá­ní Cen rek­to­ra a sti­pen­dií dne 14. 12. 2017 spo­leč­ně s ostat­ní­mi sti­pen­dii pro stu­den­ty UJEP za aka­de­mic­ký rok 2016/2017.

Již od roku 1996 se datu­je tra­di­ce pře­dá­vá­ní sti­pen­dií pri­má­to­ra a sta­ros­tů z Ústí nad Labem. Od roku 2004 se do ní zapo­ji­li také gene­rál­ní ředi­te­lé význam­ných prů­mys­lo­vých pod­ni­ků kra­je a v roce 2007 ředi­tel VZP, poboč­ky Ústí n. L. V letech 2008–2010 udě­lo­val sti­pen­di­um teh­dej­ší sená­tor za ÚK MUDr. Pavel Sušic­ký. Od roku 2009 je pra­vi­del­ně udě­lo­vá­no sti­pen­di­um Sta­tu­tár­ním měs­tem Tep­li­ce, od roku 2010 Hos­po­dář­skou a soci­ál­ní radou Ústec­ka, o. s. V roce 2013 při­by­la dal­ší dvě sti­pen­dia: ředi­te­le ZPMV ČR, pobo­ček Ústí n. L. a Hra­dec Krá­lo­vé, a ředi­tel­ky ústec­ké poboč­ky Obo­ro­vé zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny. Pro rok 2016 je „nováč­kem“ v udě­lo­vá­ní sti­pen­dií gene­rál­ní ředi­tel ČEZ Tep­lá­ren­ská, a. s. V roce 2017 popr­vé udě­lí mimo­řád­né sti­pen­di­um také bis­kup lito­mě­řic­ký, Mons. Jan Baxant.

Jsem vel­mi rád, že pan bis­kup nej­pr­ve při­jal moji nabíd­ku na člen­ství ve SR UJEP a hned na to jsme spo­leč­ně našli ces­tu k dal­ší mož­né spo­lu­prá­ci. Jeho osví­ce­né­ho názo­ru si vel­mi cením,“ uza­ví­rá rek­tor, doc. Mar­tin Balej.