Teen Age univerzity

17. 5. 2017

Akademický rok 2016/2017 byl dne 11. 5. 2017 zakon­čen slav­nost­ní pro­mo­cí. Přihlášky do nové­ho aka­de­mic­ké­ho roku 2017/2018 budou spuš­tě­ny v září 2017. Podrobnější infor­ma­ce budou uve­řej­ně­ny během čer­ven­ce – srp­na 2017. Všem absol­ven­tům gra­tu­lu­je­me!

 

 

 

 

 

Kontakty:
Ing. Lenka Babicová, koor­di­ná­tor­ka Mladší TAU
tel.: 475 286 343
e-mail: