Historie kampusu

Areál kampusu a jeho blízkého okolí má dlouhodobý více než 120 let trvající vývoj, během něhož si jako funkčně provázaný urbanistický celek udržel přes všechny peripetie svůj jedinečný charakter. Původní nemocniční komplex patřil ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století k nejmodernějším v tehdejším Československu. Přestože už přestal technicky vyhovovat požadované úrovni moderní medicíny, nemění to nic na jeho základním potenciálu zůstat i po revitalizaci důležitou a životaschopnou součástí města.

Historie areálu kampusu do jeho převzetí univerzitou

První a prakticky dodnes respektovanou podobu vtiskl areálu slavný architekt Adolf  Loos, jehož projekt schválila městská rada v roce 1892. Stavělo se na svažité zelené louce a stavba byla součástí precizně vyprojektované nové městské čtvrti Klíše, která svým urbanismem jako celek dodnes budí obdiv architektů. Nemocnice byla slavnostně otevřena 7. října 1894. Tvořilo ji pět přízemních pavilonů vystavěných ve svahu pod sebou, což jednak vyžadoval terén a zároveň to umožňovalo snadné komunikační propojení objektů. K pavilonům patřila administrativní budova, která v pozměněné podobě stojí dodnes jako budova „H“ a je spolu s vrátnicí (budova „I“, tzv. vilka) nejstarší dochovanou součástí areálu. Kapacita 130 lůžek nedostačovala prudce se rozvíjejícímu průmyslovému městu a už v roce 1903 přibyl chirurgický pavilon (budova „E“). Areál nemocnice se tak začal rozšiřovat na jihovýchod směrem ke Klíšské ulici. Přesto z dnešní rozlohy dosahoval jen o málo více než poloviny. Areál vymezovaly ulice, České mládeže, Resslova, Pasteurova, Thomayerova a bývalá Mendělejevova, jenž je dnes součástí areálu. V roce 1916 vyrostla severovýchodně s respektem k uliční čáře ulice České mládeže do té doby největší budova areálu – tuberkulózní pavilon („F1“). O jeho podobě rozhodli tehdejší radní, kteří ze tří konkurenčních návrhů vybrali ten nejmodernější. Budova i na dnešní poměry vyniká prosvětlenými a provzdušněnými prostory. Stavební činnost se do ústecké nemocnice vrátila po letech poznamenaných následky 1. světové války v roce 1923. V sousedství tuberkulózního pavilonu vyrostl skromnější infekční pavilon („F2“). Objekt opět respektuje uliční čáru ulice České mládeže a přiblížil se těsně k hranici areálu ulici Mendělejevova. Nemocnice tehdy dosáhla kapacity 350 lůžek.

Zásadním zlomem ve vývoji areálu Masarykovy nemocnice byl rok 1926, kdy město rozhodlo o výstavbě nové moderní nemocnice na místě staré. Zbourány byly nejspodnější dva ze starých přízemních pavilonů z 19. století a na jejich místě se v severovýchodní části areálu v prvé etapě výstavby postavily tři nové budovy – prádelna, kuchyň (objekty „G“ a „B“) a podél Thomayerovy ulice osmipodlažní dominantní budova, interní pavilon (též zvaný první hlavní budovou, dnes pavilon „A“.) Slavnostního otevření se Ústečané dočkali 1. března roku 1930. K této příležitosti byla vydána publikace s řadou fotografií, která stručně informuje o plánovaných etapách výstavby a o podobě již postavených objektů včetně vybavení. Architektonicky velmi zdařilý objekt nesoucí prvky funkcionalismu, tehdy ve světě nejmodernějšího architektonického stylu, se stal chloubou města a objevoval se i na pohlednicích. Plán z roku 1930 počítal v druhé fázi s výstavbou dalšího pavilonu, který se stylově a prostorově přibližoval pavilonu „A“. Jeho zprovoznění se datuje rokem 1937. Dnes nese označení „B“. Stojí v horní severozápadní části areálu opět na místě jednoho ze starých pavilonů. Obě novostavby propojila skrz celý areál praktická krytá chodba. Její součástí se staly i zbylé dva staré pavilony, které se postupně ztratily v pozdějších přístavbách „C“ a „D“. Podzemní chodbou byla s pavilonem „B“ a tím i pavilonem „A“ propojena i nová prádelna a kuchyň v nejhornějším koutu areálu na rohu ulic České mládeže a Resslova. Zmíněný plán už v roce 1930 počítal i s rozšířením nemocnice do spodní části areálu až směrem k hranici Klíšské a Londýnské ulice, čímž by došlo k částečnému pohlcení Thomayerovy ulice. K tomu ale došlo teprve v padesátých letech.

Rokem 1947 se součástí nemocnice staly vyvlastněné činžovní domy v Mendělejevově ulici, které pocházejí většinou z počátku dvacátého století. Proměnily se v ženské svobodárny pro zdravotnice. Tím areál pohltil celou Mendělejevovu ulici. V padesátých letech se výstavba soustředila na další přičleněnou část areálu mezi Thomayerovou, Londýnskou a Pasteurovou ulicí. Jde o spodní jihovýchodní část, s jejímž připojením počítal už plán z roku 1930. Vznikly zde budovy X, M, U aj. tvořící hlavně technické zázemí nemocnice. V šedesátých letech nemocnice opět expandovala a to západně do rohu ulic Klíšská a České mládeže. Tam vystavěla patologii (budova „K“), dílny a sklady (budova „N“). Uvnitř původního areálu došlo k přístavbě rentgenologie při západní straně pavilonu „A“. Ve spodní části při ulici Londýnská vyrostla čistička odpadních vod. Areál se plochou ustálil do dnešní podoby, kdy jej vymezují ulice Londýnská, Klíšská, České mládeže, Resslova a Pasteurova. V roce 1983 uzavřela stavební činnost ve starém areálu Masarykovy nemocnice výstavba operačních sálů a skladu zdravotního materiálu „C1 a C2“ pod pavilonem „A“. V následujících letech probíhaly v areálu dál dílčí rekonstrukce, ale žádné další novostavby se už nerealizovaly.

Nemocniční areál vytvářel z hlediska architektury a urbanismu esteticky zajímavý a zároveň promyšleně provázaný celek. Využití jako univerzitního městečka by právě tyto hodnoty mělo plně vytěžit. Provozy nemocniční a školní si nejsou nároky na prostor i charakter exteriéru až tak vzdálené. Pro znovuoživení tohoto výjimečného komplexu je teď nejdůležitější promyšlená a cílevědomá realizace univerzitního kampusu. Každý měsíc, kdy je komplex byť jen zčásti opuštěný, se zvyšuje jeho zchátralost a tím i náklady na následnou rekonstrukci.

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.; Bc. Jana Horváthová; Vojtěch Janda; Martin Krsek; František Mlnařík; Bc. Jolana Tothová; BcA. Marta Pavlíková

 

Chronologie výstavby univerzitních prostor

2020

Dokončena adaptace výukových prostor v objektu VIKS UJEP – Aula.

Dokončena sanace a rekonstrukce části budovy T.

Zahájeny stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP.

Vybudování klimatizace ve volném výběru VK UJEP.

Dokončeny terénní úpravy jižního a západního sektoru Kampusu UJEP.

Dokončena rekonstrukce výukových prostor v objektu VIKS UJEP – Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa.

Dokončena výstavba venkovního amfiteátru v areálu Kampusu UJEP.

Zahájena výstavba budovy FZS (Areál Masarykovy nemocnice KZ a.s.).

Dokončena výstavba objektu Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO).

Zahájena výstavba budovy FSI Centra materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Dokončena výstavba Poradenského centra UJEP.

2019

Dokončena rekonstrukce budovy I.

Dokončena adaptace prostoru pro podporu podnikání VŠ klub FSE UJEP.

Dokončena adaptace prostoru pro podporu podnikání – FABLAB a M010 FSE UJEP. Dokončena adaptace výukových prostor v objektu VIKS UJEP – laboratoře Fitbrain, Focusbrain.

Odstranění stavby bývalé trafostanice bez č. p. v areálu Kampus UJEP.

Dokončena úprava veřejné plochy kampusu UJEP mezi objektem Rektorátu, FSI a Vědeckou knihovnou.

Dokončeny stavební úpravy objektu vily PF UJEP.

2018

Realizována a dokončena adaptace vzdělávacího prostoru 1.14. v MFC UJEP.

Dokončena rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP.

Podepsána smlouva se zhotovitelem stavby CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů.

Zahájena stavba CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů.

Dokončena rekonstrukce podlahy sportovní haly PF UJEP.

Dokončena úprava hlavního vstupu FUD UJEP (rozšíření ploch).

Zahájena příprava amfiteátru a úpravy veřejných ploch v Kampusu UJEP.

Zahájena výstavba přístřešků na tříděný odpad v areálu rozšířeného kampusu.

Zahájena Rekonstrukce podlahy Sportovní haly PF UJEP.

Zahájeny projektové práce a inženýrská činnost při přípravě dostavby výukových prostor Fakulty strojního inženýrství s názvem CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií).

2017

Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP – 2. etapa.

Novostavba vodovodní přípojky u objektu sportovní haly PF UJEP v areálu České Mládeže.

Instalace chladících jednotek v budově MFC UJEP – II. etapa.

Rekonstrukce požární ochrany budovy kateder PF UJEP – 1. etapa.

Vyhlášeno výběrové řízení na PD pro budovu CEMMTECH.

2016

Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP – 1. etapa.

Adaptace Červené auly v MFC.

Instalace orientačního systému pater v budově Vědecké knihovny.

Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP – 1. etapa.

Malba „student Purkyně“ na fasádě budovy VIKS při vstupu do kampusu.

Zajištění vstupu do budovy FUD a úprava komunikace.

Dokončení I. etapy chladícího zařízení objektu MFC UJEP.

Instalace bankomatu České spořitelny.

Rozšíření zázemí impluviálu Vědecké knihovny.

Odstranění staveb v ul. Mendělejevova v areálu Kampus UJEP.

Instalace orientačního systému pater v budově rektorátu MFC.

Instalace sochy J. E. Purkyně v prostorách lobby MFC.

Unifikace trafostanice v areálu Kampus UJEP.

Doplnění sítě veřejného osvětlení v areálu Kampus UJEP.

2015

Doplnění sítě veřejného osvětlení v areálu Kampus UJEP.

Odborná učebna katedry informatiky na budově kateder.

Dokončena rekonstrukce elektroinstalace budov areálu České Mládeže II. etapa – páteřní telefonní trasy.

Doplněná mobilní mediální zóna UJEP.

Instalace orientačního systému v rozšířeném Kampusu UJEP.

Instalace vlajkových stožárů a vlajek (ČR, EU a UJEP).

Dokončena instalace chladících jednotek v budově MFC UJEP – I. etapa.

Přístupová komunikace z ul. Klíšská v areálu Kampus.

Odborná učebna KI na budově kateder.

Implementace externích okenních fólií na Vědecké knihovně.

Z architektonické soutěže vybrala porota návrh nové budovy CPTO.

Dokončena rekonstrukce učebny CN 530 v budově kateder.

Zahájena rekonstrukce učebny CN 530 v budově kateder.

Dokončena výstavba studentského stravovacího zařízení v areálu PF.

Dokončeny stavební práce realizované v rámci projektu UCP SVP – objekty PF, FSE, FZS (České Mládeže 8 + sportovní hala PF).

Dokončeno EZS VIKS 1. PP.

Zahájena realizace EZS v objektu VIKS 1. PP.

Realizováno EPS v objektu VIKS.

Dokončeny stavební práce na objektu FVTM realizované v rámci projektu EDIMARE (financováno z OP VaVpI).

2014

Dokončení unifikace trafostanice České mládeže a rekonstrukce elektroinstalace budovy kateder.

Dokončena úprava provozního vstupu k FUD od objektu F1.

Zahájeny stavební úpravy v rámci projektu UCP SVP – PF, FSE, FZS (České Mládeže 8 + sportovní hala PF).

Dokončena adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP.

Dokončena rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ul. Mendělejevova.

Zahájena unifikace trafostanice České mládeže a rekonstrukce elektroinstalace budovy kateder.

Dokončeno odstranění havarijního stavu konstrukcí nadpraží a ostění oken budovy kateder PF.

Dokončena realizace místa pro přecházení a zpřístupnění areálu KAMPUS UJEP.

V provoz uvedeny chladicí jednotky pro objekty F1 a F2.

Zahájena rekonstrukce budovy H v rámci projektu OP VaVpI “Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM”.

Dokončena výstavba přechodu mezi objekty České mládeže a kampusem.

Dokončena rekonstrukce opěrné zdi mezi objekty České mládeže a kampusem.

Zahájena výstavba přechodu mezi objekty České mládeže a kampusem.

Zahájena rekonstrukce opěrné zdi mezi objekty České mládeže a kampusem.

Zahájena rekonstrukce komunikace Mendělejevova.

Zahájen projekt Hydroizolace budovy H – 3. Etapa.

Zahájena výstavba studentského stravovacího zařízení v areálu PF České Mládeže.

Zahájena úprava prostor v objektu VIKS FSE uvolněných po knihovně PF.

Dokončena instalace orientačního systému v areálu kampusu.

Dokončena úprava hlavního vstupu do budovy H FVTM, vč. hydroizolace 2. Etapa.

Zahájena instalace orientačního systému v areálu kampusu.

Zahájena Úprava hlavního vstupu do budovy H FVTM, vč. hydroizolace 2. etapa.

Příprava podkladů pro výstavbu Centra přírodovědných a technických oborů a objektu pro Fakultu výrobních technologií a managementu.

Dne 6. 1. 2014 byla uvedena v provoz výdejna jídel v objektu VIKS. Zahájen projekt EDIMARE zaměřený na vnitřní rekonstrukci objektu H (FVTM). Projekt je financován z OP VaVpI.

2013

Vybavení Vědecké knihovny rozšířeno o knižní skener a návratový automat.

Dokončena demolice objektu „A“. Dokončena realizace přechodu pro chodce přes ulici České mládeže mezi objekty FUD a objektem České mládeže (PF, FF, PřF). Vybudováním spojovacího schodiště byl zprůchodněn úsek pro pěší pod objektem Vědecké knihovny.

Instalován orientační systém pro areál kampusu. Zahájeny práce na zprůchodnění úseku pod knihovnou mezi FUD, VIKS, Vědeckou knihovnou a objektem MFC.

Probíhá demolice objektu “A”. Probíhají stavební práce na výdejně jídel v objektu “VIKS” a práce na objektech F1 a F2.

Byla zahájena demolice objektu “A”. Probíhají stavební práce na výdejně jídel v objektu “VIKS” a práce na objektech F1 a F2.

Zahájeny přípravné práce pro demoliční práce objektu “A”. Do Vědecké knihovny byly instalovány informační kiosky.

Probíhají práce na objektech F1 a F2. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel 9 ks informačních kiosků pro Vědeckou knihovnu. Dodán nábytek (prvky k sezení) do lobby objektu MFC.

Byl posílen signál GSM v budově MFC (rektorát). Proběhlo výběrové řízení na demolici objektu “A”.

Vyhotovena dokumentace pro provádění stavby výdejny jídel VIKS. Vyhlášena veřejná zakázka na provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k přípravě území v areálu Kampus pro novostavbu Centra přírodovědných a technických oborů (demolice objektu “A”).

8. března Ministerstvo kultury vydalo usnesení o zastavení přezkumného řízení ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí ze dne 29.8.2012 o neprohlášení objektu “A” kulturní památkou. Vybrán dodavatel na zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor.

11. února Vědecká knihovna otevřena v plném rozsahu otevíracích hodin. Zároveň bylo otevřeno nové univerzitní knihkupectví. Vypsáno výběrové řízení na zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor při jejich realizaci v rámci stavby “Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP” (OP VaVpI).

28. ledna byla otevřena Vědecká knihovna v režimu zkušebního provozu.

2012

Dne 5. listopadu bylo zahájeno stěhování knižního fondu z jednotlivých fakultních knihoven do vědecké knihovny.

Dne 3. října podepsána smlouva s firmou Unistav na rekonstrukci objektů F1 a F2. Dne 29. října došlo k předání staveniště a byly zahájeny přípravné práce. Dne 22. října bylo zahájeno stěhování rektorátu z budovy ul. Hoření do objektu MFC.

Ministerstvo kultury ČR neprohlásilo budovu “A” za kulturní památku. Proběhla kouladace objektu MIVC (objekt MFC a vědecké knihovny).

Objekty F1 a F2 – konec lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Dne 2. května navštívil naši univerzitu předseda Senátu PČR Milan Štěch. Spolu s hejtmankou ÚK Janou Vaňhovou si prohlédli budovaný kampus.

Dne 30. dubna obdržela Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oficiální zprávu z Ministerstva kultury ČR, že byl občanským sdružením 400/27 podán na ministerstvo návrh na prohlášení objektu A v budovaném Kampusu UJEP kulturní památkou. Tímto oznámením bylo zahájeno správní řízení stran prohlášení objektu “A” bývalé Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem kulturní památkou.

Dne 30. března náměstkyně ministra Ing. Eva Bartoňová s ředitelkou odboru investic Ing. Yvetou Kurfürstovou přijely sdělit vedení UJEP pozitivní zprávu, která potvrdila další rozvojové záměry naší univerzity v Kampusu UJEP. Objekty F1 a F2 – odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele stavby; vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Objekty F1 a F2 – vysoutěžen Karel Hladík jako koordinátor BOZP.

Objekty F1 a F2 – vysoutěžena fa Varia, s. r. o., jako technický dozor investora.

2011

Dne 23. 11. nabylo rozhodnutí o změně územního plánu Kampusu právní moci.
Proběhlo výběrové řízení na projekt interiéru MIVC a univerzitní knihovny.

Výběrové řízení na dodávku projektu ve stupni pro výběr zhotovitele na rekonstrukci pavilonů F1 a F2 . Vítězem se stala firma Metroprojekt, a.s.
Dne 17. 10. bylo vydáno rozhodnutí o změně územního plánu Kampusu.

Bylo rozhodnuto podat dva další projekty VaVpI z výzvy 2.4 na rekonstrukci prostor pro výzkum a inovaci související se vzděláváním. Tyto projekty se v Kampusu týkají budovy H, kde díky další rekonstrukci dojde k rozšíření kapacit pro FVTM a dále domů v Mendělejevově ulici, které budou zrekonstruovány pro Fakultu přírodovědeckou, Fakultu životního prostředí a VYCERRO.

Vláda na svém zasedání dne 31.8. schválila pro UJEP dotaci ve výši 590 milionů korun na přípravu realizaci stavby budovy pro Fakultu přírodovědeckou a Fakultu životního prostředí  a společné laboratoře. Univerzita přispěje na tuto investiční akci částkou 10 milionů korun.

Výběrové řízení na TDI projektu rekonstrukce pavilonů F1 a F2.

Podepsání smlouvy o dílo s firmou Unistav, a.s. a následné zahájení výstavby.

Po odstoupení vítězné firmy probíhala jednání s firmou Unistav, a.s. umístěnou na druhém místě.
Dne 13. 5. byla na MŠMT podepsána smlouva o poskytnutí dotací na realizaci projektu VaVpI „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty“ (rekonstrukce pavilonů F1 a F2).

Ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby MIVC.
Dne 29. 4. došlo ke schválení projektu VaVpI na rekonstrukci pavilonů F1 a F2 pro Filozofickou fakultu

2010

Podání žádosti o projekt VaVpI, výzva 1.4  „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty“ (rekonstrukce pavilonů F1 a F2).
Zveřejnění výběrového řízení na výběr zhotovitele MIVC.

Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2009 získala univerzita příslib na potřebné finanční prostředky na realizaci další etapy výstavby univerzitního kampusu. Jednalo se o 400 milionů korun na výstavbu univerzitní knihovny a multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MIVC).

Zahájení inženýrské činnosti v projednávání Územního povolení. Podání oznámení o vlivu stavby Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na životní prostředí (EIA).

2008

Dokončení rekonstrukce a kolaudace budovy B. Přestěhování FUD do kampusu. Revitalizace okolí budovy B – vybudování parkovišť a zelené zóny. Revitalizace budovy H pro KAS CI a FVTM. Dokumentace k územnímu rozhodnutí pro celý areál. Byl zahájen plný provoz vzdělávacích prostor „severovýchodního křídla“ areálu.

Aktualizovaná urbanisticko-architektonická studie a příprava výběrového řízení na dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

Předložení informace o současném stavu „Projektu Kampus UJEP“ ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a její projednání ve Vládě ČR.

Zahájení přípravy projektových záměrů do OP VaVpI prioritní osy 2, 4 – vznik pracovních skupin, koncepce, provoz, analýzy, studie proveditelnosti a projektová dokumentace.

2007

Zahájení demoličních prací v areálu kampusu – celkem 5 budov (zdroj financování: vlastní zdroje UJEP, programové financování MŠMT).
Zahájení příprav na novou urbanisticko-architektonickou studii, Stavební program kampusu a energetickou koncepci areálu.

Vznik tří pracovních skupin: I. PS pro přípravu urbanisticko-architektonické studie; II. PS pro přípravu stavebního programu; III. PS pro energetickou koncepci.

Zahájení 2. etapy rekonstrukce objektu VIKS a 1. etapy objektu H (zdroj financování: vlastní zdroje UJEP).

Zahájení prací na dokončení 1. etapy rekonstrukce objektu VIKS (zdroj financování: vlastní zdroje UJEP). Předložení nového návrhu projektu ministryni školství a projednání návrhu ve vládě ČR.
Po přehodnocení celého projektu v  březnu 2007 byla zahájena příprava území a jednotlivých projektů, včetně podání rozvojového projektu na část projektové dokumentace na vybrané budovy v kampusu.

2. března pozastavena činnost Řídícího výboru PPP projektu Kampus UJEP Ústí nad Labem do rozhodnutí Vlády ČR.
Na základě rozhodnutí Vlády ČR vyjmutí projektu Kampus UJEP ze seznamu projektů MŠMT vhodných pro pilotní formu PPP. Následné přehodnocení projektu ze strany univerzity.

Vláda přerušila 24. ledna projednávání materiálu předloženého ministryní školství, mládeže a tělovýchovy k projektu Kampus UJEP v Ústí nad Labem s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 29. ledna 2007.

Vláda ČR 29. ledna uložila členům vlády prověřit opodstatněnost a efektivnost projektů zařazených do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru a výsledek sdělit do 31. března 2007 ministru financí.

2006

Smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky na rekonstrukci pavilonu B pro Fakultu užitého umění a designu byla podepsána 6.října.
Dne 27. října bylo zveřejněno výběrové řízení na organizátora zadávacího řízení na veřejné zakázky pro otevřené řízení na výběr poradce projektu PPP a zjednodušené podlimitní řízení na výběr projektového manažera.

Dne 31. 7. proběhlo první jednání Řídícího výboru PPP projektu Kampus UJEP jmenovaného ministryní školství mládeže a tělovýchovy na základě schválení pilotního projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru – projekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Září 2006 Schválení investičního záměru na MŠMT (“UJEP – PPP projekt Kampus UJEP)”. Investiční záměr zahrnuje náklady na přípravu zadávací dokumentace a výběr poradce pro činnosti související s přípravou a zpracováním koncesního projektu a uzavřením koncesní smlouvy. Součástí jsou i náklady na financování činnosti projektového manažera a projektového týmu.

Dne 24.5. bylo přijato usnesení Vlády ČR č. 644 k pilotnímu projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) – projekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a schválení zařazení projektu do pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Rada kraje schválila ustavení Řídícího a koordinačního výboru pro Kampus UJEP v čele s hejtmanem Ústeckého kraje, v němž jsou zástupci města Ústí nad Labem a univerzity.

2005

Zahájeny práce na rekonstrukci druhé budovy (pavilonu B) pro FUD. Byla vybrána firma na zpracování projektové dokumentace a pro technický dozor (zdroj financování: programové financování MŠMT).

2004

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Ústí nad Labem, Masarykovou nemocnicí v Ústí n. L. a UJEP o přípravě a realizaci kampusu.