Současné rozmístění univerzity ve městě

KAMPUS

Pasteurova 1

Jedná se o dvě budo­vy novostav­by Multifunkčního informačního
a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra spo­leč­ně pro­po­je­né sute­rén­ní­mi pro­sto­ry. V jed­nom objek­tu síd­lí Rektorát UJEP (záze­mí pro vede­ní uni­ver­zi­ty, eko­no­mic­ký odbor, zaměst­na­nec­ký odbor a pro­voz­ně tech­nic­ký odbor). Dále se zde nachá­zí Centrum infor­ma­ti­ky včet­ně pra­co­viš­tě KAS (výdej­na elek­tro­nic­kých prů­ka­zů stu­den­tů a zaměst­nan­ců). V objek­tu dále nalez­ne­te kan­ce­lář Univerzity tře­tí­ho věku. Ve dru­hém objek­tu se nachá­ze­jí nové výu­ko­vé pro­sto­ry – čer­ve­ná aula (315 seda­del), zele­ná aula (190 seda­del), fia­lo­vý sál (90 seda­del) a pur­pu­ro­vý sál (90 sedadel).

Pasteurova 5

Budova K, jed­ná se o tře­tí budo­vu novostav­by Multifunkčního informačního
a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra, obsa­hu­jí­cí Vědeckou kni­hov­nu UJEP, uni­ver­zit­ní knih­ku­pec­tví a Literární kavárnu.

Pasteurova 9

Budova B, síd­lo fakul­ty umě­ní a desig­nu. Šestipodlažní, sto­me­t­ro­vá budo­va byla v letech 2006–2008 vel­mi zda­ři­le zre­kon­stru­o­vá­na a tvo­ří i s oko­lím pohle­do­vou i nástup­ní domi­nan­tu seve­ro­vý­chod­ní čás­ti kam­pu­su. Svou cih­lo­vě čer­ve­nou bar­vou evo­ku­je tra­di­ci mezi­vá­leč­né ústec­ké moder­ní archi­tek­tu­ry (správ­ní budo­va Spolchemie, aj.). Budova posky­tu­je plno­hod­not­né záze­mí fakul­tě a spl­ňu­je nároč­né pro­voz­ní, eko­no­mic­ké a eko­lo­gic­ké poža­dav­ky současnosti.

Pasteurova 7

Budova H, kde síd­lí část fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství. Budova pro­šla v letech 2007–9 nároč­nou rekon­struk­cí, kdy byly do sute­ré­nu umís­tě­ny někte­ré spe­ci­ál­ní labo­ra­to­ře a díl­ny fakul­ty. Horní pat­ra pak slou­ží jako záze­mí pro výu­ku a pedagogy.

Pasteurova 8

Budova D, posta­ve­na v roce 1970 jako objekt pro výu­ko­vou slož­ku, lékař­skou kni­hov­nu a zaměst­na­nec­kou jídel­nu nemoc­ni­ce. Budova pro­šla v letech 2003–2012 eta­po­vou revi­ta­li­za­cí a rekon­struk­cí. Obsahuje výu­ko­vé pro­sto­ry fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké, záze­mí pro údrž­bu kam­pu­su a Univerzitní cen­t­rum pod­po­ry pro stu­den­ty se SP.

Bez č. p.

Budova I, část fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké. Budova býva­lé nemoc­nič­ní vrát­ni­ce pro­šla v letech 2010-11 rekon­struk­cí a je nyní vyu­ží­vá­na jako záze­mí FSE.

Klíšská 28

Řadový měst­ský tří­pod­laž­ní dům na již­ním okra­ji Kampusu byl posta­ven na počát­ku minu­lé­ho sto­le­tí. Po rekon­struk­ci je vyu­ží­ván jako síd­lo Inovačního cen­t­ra Ústeckého kraje.

Klíšská 30

Řadový měst­ský tří­pod­laž­ní dům na již­ním okra­ji Kampusu byl posta­ven na počát­ku minu­lé­ho sto­le­tí. Po rekon­struk­ci slou­ží jako dočas­né síd­lo kated­ry mate­ma­ti­ky pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty do doby, než bude posta­ve­na nová budo­va fakul­ty. Dále zde síd­lí část pra­cov­ní­ků Centra pro­jek­to­vé­ho servisu.

Hoření 3083/13

Budova byla posta­ve­na v sedm­de­sá­tých letech 20. sto­le­tí jako více­ú­če­lo­vý objekt s uby­to­va­cí kapa­ci­tou cca 200 lůžek. Jedná se o pane­lo­vou stav­bu bez doda­teč­né­ho zatep­le­ní. Pozemek s par­ko­vou úpra­vou je sou­čás­tí are­á­lu včet­ně par­ko­va­cí plo­chy pro 60 vozů. V budo­vě je umís­tě­na část peda­go­gic­ké fakul­ty, kte­rá zajiš­ťu­je pří­pra­vu uči­te­lů 1. stup­ně ZŠ, uči­te­lů MŠ a dal­ších peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků. Součástí budo­vy je aula s kapa­ci­tou 200 míst, učeb­ny, tělo­cvič­na, men­za a kolej­ní lůž­ka. Komplex má vlast­ní výmě­ní­ko­vou sta­ni­ci. Vzhledem k době a pova­ze výstav­by vyža­du­je objekt finanč­ně nároč­nou údrž­bu. Tepelné ztrá­ty způ­so­be­né nevhod­ný­mi okny
a nedo­sta­teč­nou izo­la­cí pane­lo­vých dílů nedo­vo­lu­jí efek­tiv­ní sni­žo­vá­ní ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti. Objekt vyža­du­je samo­stat­nou údrž­bu, ostrahu
i auto­park. V sou­čas­né době již objekt není vyu­ží­ván k uby­to­vá­ní stu­den­tů. Část peda­go­gic­ké fakul­ty, po pře­stě­ho­vá­ní pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty ze sou­čas­né­ho síd­la v budo­vě v ul. České mlá­de­že 8, se pře­stě­hu­je do uvol­ně­ných pro­stor v objek­tu v uli­ci České mládeže.

České mlá­de­že 8

Jedná se o dvě budo­vy (původ­ní gym­ná­zi­um z roku 1926 a budo­vu fakulty
z roku 1986), spor­tov­ní halu a ven­kov­ní spor­tov­ní hřiš­tě. Nachází se zde vět­ší část peda­go­gic­ké fakul­ty, pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta a filo­zo­fic­ká fakul­ta. Rekonstrukce jed­né z budov České mlá­de­že 8 byla dokon­če­na v roce 2005 nákla­dem 130 mil. Kč. Po rea­li­za­ci kam­pu­su, kte­rý bez­pro­střed­ně sousedí
s těmi­to budo­va­mi, zde bude síd­lit celá peda­go­gic­ká fakul­ta. Z budov v uli­ci České mlá­de­že bude do kam­pu­su pře­síd­le­na pří­ro­do­vě­dec­ká fakulta
a filo­zo­fic­ká fakul­ta. Areál v České mlá­de­ži spo­lu se spor­tov­ní halou
a při­leh­lý­mi spor­to­viš­ti je nyní při­ro­ze­ně pro­po­jen s are­á­lem Kampusu UJEP.

Za Válcovnou 1008

Jsou zde umís­tě­ny labo­ra­to­ře fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství a kated­ra bio­lo­gie pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty včet­ně skle­ní­ků. Problematická je zejmé­na dostup­nost pra­co­viš­tě v okra­jo­vé čtvr­ti měs­ta a kapa­ci­ta budovy.

Na Okraji 1001/7

V budo­vě se nachá­zí část fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství. Budova je situ­o­vá­na neda­le­ko are­á­lu kole­jí UJEP. Přístup k objek­tu je kom­pli­ko­va­ný a s ohle­dem na okol­ní zástav­bu není mož­né objekt roz­ší­řit. Cílem pro­to je, aby celá fakul­ta byla v budouc­nu umís­tě­na do Kampusu UJEP.

Velká Hradební 13

Budovu vyu­ží­vá fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií, kte­rá se sem během roku 2008 pře­stě­ho­va­la po vystě­ho­vá­ní fakul­ty umě­ní a desig­nu do kam­pu­su. Objekt z deva­te­nác­té­ho sto­le­tí v samot­ném cen­t­ru měs­ta Ústí nad Labem je ve špat­ném tech­nic­kém sta­vu. Náklady na rekon­struk­ci by byly vzhle­dem k její­mu stá­ří i dis­po­zi­ci vel­mi vyso­ké a nepři­nes­ly by této sou­čás­ti do budouc­na žád­né kapa­ci­ty potřeb­né pro její dal­ší roz­voj. Nemovitost bude v sou­la­du s ujed­ná­ním kup­ní smlou­vy před­nost­ně odpro­dá­na měs­tu Ústí nad Labem, pokud jej uni­ver­zi­ta nebu­de chtít dále využívat.

Velká Hradební 15

Budova v řado­vé měst­ské zástav­bě, téměř v cen­t­ru, se nachá­zí pří­mo napro­ti zad­ní­mu trak­tu budo­vy Krajského úřa­du. Čtyřpodlažní budo­va posta­ve­ná v 19. sto­le­tí má za sebou něko­lik rekon­struk­cí, včet­ně čás­teč­né­ho zatep­le­ní, rekon­struk­ce sys­té­mu vytá­pě­ní a elek­tro­nic­ké­ho zabez­pe­če­ní. Posledních dva­cet let slou­ži­la ke vzdě­lá­va­cím úče­lům a nyní ji vyu­ží­vá fakul­ta zdra­vot­nic­kých studií.

Králova výši­na 3132

V objek­tu síd­lí fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí. Nachází se v cen­t­rál­ní čás­ti měs­ta Ústí nad Labem. Budova byla posta­ve­na v sedm­de­sá­tých letech jako admi­nis­tra­tiv­ní objekt, kte­rý vyka­zu­je všech­ny typic­ké zna­ky pane­lo­vé výstav­by i přes roz­sáh­lou rekon­struk­ci a sna­hu maxi­mál­ně jej při­způ­so­bit potře­bám ško­ly. Fakulta budo­vu zís­ka­la v roce 2000, kdy počty stu­den­tů i peda­go­gů byly řádo­vě niž­ší vzhle­dem k sou­čas­nos­ti. Cílový stav stu­den­tů je nad rámec kapa­ci­ty budo­vy. To se týká jak kla­sic­kých poslu­chá­ren a semi­nár­ních míst­nos­tí pro teo­re­tic­kou výu­ku, tak spe­ci­a­li­zo­va­ných labo­ra­to­ří, odbor­ných pra­co­višť, kan­ce­lá­ří a vědec­ko­vý­zkum­ných pra­co­ven peda­go­gů. Část kapa­cit fakul­ty bude v nej­bliž­ších letech pře­su­nu­ta do are­á­lu Kampusu UJEP, kde bude vybu­do­vá­no ade­kvát­ní labo­ra­tor­ní záze­mí pro její čin­nos­ti. Fakulta vyu­ži­je mož­nost uží­vat spo­leč­né výu­ko­vé kapa­ci­ty s ostat­ní­mi fakul­ta­mi UJEP v Kampusu, zejmé­na labo­ra­to­ře, před­náš­ko­vé sály, auly, kni­hov­nu a vědec­ko­vý­zkum­né záze­mí pro doktorandy.

Moskevská 54

V budo­vě síd­lí fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká – nachá­zí se zde vede­ní fakul­ty a všech­ny kated­ry. Budova byla vybu­do­vá­na v deva­de­sá­tých letech 19. sto­le­tí. Objekt je v rela­tiv­ně dob­rém sta­vu s ohle­dem na rekon­struk­ci pro­ve­de­nou v minu­lých letech. V budo­vě se nachá­zí vlast­ní výmě­ní­ko­vá sta­ni­ce. Budova fakul­ty se nachá­zí v těs­né blíz­kos­ti are­á­lu Kampusu UJEP a je tak jeho při­ro­ze­nou sou­čás­tí. Fakulta také již dnes vyu­ží­vá výu­ko­vé pro­sto­ry pří­mo v are­á­lu kam­pu­su a po dokon­če­ní MFC je toto sdí­le­ní spo­leč­ných uni­ver­zit­ních pro­stor mno­hem výraznější.

Čajkovského 94 A 96

V sou­čas­né době nevy­u­ží­va­ný are­ál ve vlast­nic­tví uni­ver­zi­ty. Nacházela se zde kolej pro 148 stu­den­tů. Jedná se o star­ší budo­vy s roz­sáh­lý­mi pozem­ky. Energeticky jsou budo­vy špat­ně zabez­pe­če­ny, v mís­tě není ply­no­vá ani par­ní pří­poj­ka, vytá­pě­ní na hně­dé uhlí a pro­pan butan je náklad­né a nee­ko­lo­gic­ké. Opětovné vyu­ži­tí pro kole­je nebo jiné akti­vi­ty uni­ver­zi­ty vyža­du­je rekonstrukci.

Jateční 1002, Klíšská 979, Na okra­ji 1003

V budo­vách se nachá­ze­jí kole­je a býva­lá men­za uni­ver­zi­ty. Objekty kole­jí sice vyža­du­jí revi­ta­li­za­ci, ale budou i nadá­le slou­žit původ­ní­mu úče­lu. Vzhledem k umís­tě­ní v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti are­á­lu uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su se sta­nou jeho při­ro­ze­nou sou­čás­tí. Ke kole­jím pří­slu­ší budo­va býva­lé men­zy. Ta byla pro vět­ši­nu stu­den­tů obtíž­ně pří­stup­ná a ztra­ti­la tak smy­sl celo­uni­ver­zit­ní­ho stra­vo­va­cí­ho zaří­ze­ní. V sou­čas­né době je vyu­ží­vá­na jako Dům umě­ní, kte­rý  je nově zalo­že­nou výstav­ní insti­tu­cí, jejíž pro­voz a pro­gram zajiš­ťu­je Fakulta umě­ní a designu.

Brněnská 2

Jedná se o sta­rou roho­vou budo­vu měst­ské zástav­by pro uni­ver­zit­ní vyu­ži­tí ne zce­la vyho­vu­jí­cí. Po pře­stě­ho­vá­ní Knihkupectví UJEP do kam­pu­su je objekt pro­na­jí­mán pro úče­ly dět­ské sku­pi­ny YMCA.