Rozmístění univerzity ve městě

Převážná část univerzitních zařízení je v současnosti koncentrována v univerzitním kampusu a jeho okolí. Některé fakulty a zařízení jsou pak lokalizovány i mimo tento areál z důvodu jejich těsné tematické vazby na konkrétní prostory (např. Fakulta zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem).

Univerzitní infomapa Kampusu UJEP

 

Rozmístění univerzitních zařízení ve městě

Pasteurova 1

Jedná se o tři budovy novostavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra společně propojené suterénními prostory. V jednom objektu sídlí Rektorát UJEP (zázemí pro vedení univerzity, ekonomický odbor, zaměstnanecký odbor, oddělení veřejných zakázek, investiční oddělení a odbor hospodářské správy)). Dále se zde nachází Centrum informatiky. V objektu dále naleznete kancelář Univerzity třetího věku. Ve druhém objektu se nacházejí nové výukové prostory – zelená aula (190 sedadel), fialový sál (90 sedadel) a purpurový sál (90 sedadel). Třetím objektem je červená aula (315 sedadel).

Pasteurova 3

Budova R, jedná se o původní administrativní budovu nemocnice, která byla rekonstruována v roce 2020 a v současné době poskytuje zázemí pro Poradenské centrum UJEP.

Pasteurova 5

Budova K, jedná se o další budovu novostavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra, obsahující Vědeckou knihovnu UJEP, univerzitní knihkupectví a kavárnu.

Pasteurova 9

Budova B, sídlo fakulty umění a designu. Šestipodlažní, stometrová budova byla v letech 2006–2008 velmi zdařile zrekonstruována a tvoří i s okolím pohledovou i nástupní dominantu severovýchodní části kampusu. Svou cihlově červenou barvou evokuje tradici meziválečné ústecké moderní architektury. Budova poskytuje plnohodnotné zázemí fakultě a splňuje náročné provozní, ekonomické a ekologické požadavky současnosti.

Pasteurova 13

Budovy F1 a F2, původní nemocniční objekty prošly v letech 2012-2014 komplexní rekonstrukcí včetně jejich smysluplného propojení, což umožnilo získat adekvátní prostory pro výuku a výzkum včetně odpovídajícího administrativního zázemí pro filozofickou fakultu. Vznikl tak komplex, který obsahuje velké množství učeben a přednáškových sálů, specializovaných seminárních místností pro realizaci výzkumných aktivit, pracovny pro doktorandy, katedrální studovny a pracovny pro akademické pracovníky.

Pasteurova 7

Budova H, kde sídlí část fakulty strojního inženýrství. Budova prošla v letech 2007–9 náročnou rekonstrukcí, kdy byly do suterénu umístěny některé speciální laboratoře a dílny fakulty. Horní patra pak byla rekonstruována v letech 2012 – 2015 a slouží jako zázemí pro výuku a pedagogy.

Pasteurova 8

Budova D, postavena v roce 1970 jako objekt pro výukovou složku, lékařskou knihovnu a zaměstnaneckou jídelnu nemocnice. Budova prošla v letech 2003–2020 etapovou revitalizací a rekonstrukcí. Obsahuje výukové prostory fakulty sociálně ekonomické, zázemí pro údržbu kampusu a pracoviště KAS (výdejna elektronických průkazů studentů a zaměstnanců).

Pasteurova 15 CPTO

Centrum přírodovědných a technických oborů (zkráceně CPTO) je největší a nejmodernější budovou Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jejíž výstavba byla dokončena v červnu 2020. Je sídlem přírodovědecké fakulty, fakulty životního prostředí a nové menzy na adrese Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem.

Bez č. p.

Budova I, část fakulty sociálně ekonomické. Budova bývalé nemocniční vrátnice prošla v letech 2010-11 rekonstrukcí a je nyní využívána jako zázemí FSE.

Klíšská 28

Řadový městský třípodlažní dům na jižním okraji Kampusu byl postaven na počátku minulého století. Po rekonstrukci v letech 2008 – 2010 byl využíván jako sídlo Inovačního centra Ústeckého kraje. V současné době zde sídlí část pracovníků Centra projektového servisu, část projektového týmu projektu ReStart a referát energetiky.

Klíšská 30

Řadový městský třípodlažní dům na jižním okraji Kampusu byl postaven na počátku minulého století. Po rekonstrukci slouží jako dočasné zázemí pro přírodovědeckou fakultu a fakultu životního prostředí.

Hoření 3083/13

Budova byla postavena v sedmdesátých letech 20. století jako víceúčelový objekt s ubytovací kapacitou cca 200 lůžek. Jedná se o panelovou stavbu bez dodatečného zateplení. Pozemek s parkovou úpravou je součástí areálu včetně parkovací plochy pro 60 vozů. V budově je umístěna část pedagogické fakulty, která zajišťuje přípravu učitelů 1. stupně ZŠ, učitelů MŠ a dalších pedagogických pracovníků. Součástí budovy je aula s kapacitou 200 míst, učebny, tělocvična, menza a kolejní lůžka. V současné době již objekt není využíván k ubytování studentů. Část pedagogické fakulty, po přestěhování přírodovědecké fakulty ze současného sídla v budově v ul. České mládeže 8, se přestěhuje po rekonstrukci do uvolněných prostor v objektu v ulici České mládeže. Objekt již není ve vlastnictví univerzity.

České mládeže 8

Jedná se o dvě budovy (původní gymnázium z roku 1926 a budovu fakulty z roku 1986), sportovní halu a venkovní sportovní hřiště. Nachází se zde větší část pedagogické fakulty. Rekonstrukce jedné z budov České mládeže 8 byla dokončena v roce 2005 nákladem 130 mil. Kč. Z budov v ulici České mládeže byla do kampusu přesídlena přírodovědecká fakulta a filozofická fakulta. Areál v České mládeži spolu se sportovní halou a přilehlými sportovišti je nyní přirozeně propojen s areálem Kampusu UJEP.

Za Válcovnou 1008

Jsou zde umístěny laboratoře fakulty strojního inženýrství a katedra biologie přírodovědecké fakulty včetně skleníků. Problematická je zejména dostupnost pracoviště v okrajové čtvrti města.

Na Okraji 1001/7

V budově se nachází část fakulty strojního inženýrství. Budova je situována nedaleko areálu kolejí UJEP. Přístup k objektu je komplikovaný a s ohledem na okolní zástavbu není možné objekt rozšířit. Cílem proto je, aby celá fakulta byla v budoucnu umístěna do Kampusu UJEP.

Velká Hradební 13

Budovu využívá fakulta zdravotnických studií, která se sem během roku 2008 přestěhovala po vystěhování fakulty umění a designu do kampusu. Objekt z devatenáctého století v samotném centru města Ústí nad Labem byl částečně zrekonstruován v roce 2012, kdy byl v zadním traktu objektu vybudován bezbariérový výtah. Podkrovní prostory a střecha jsou ve špatném technickém stavu. Náklady na rekonstrukci by byly vzhledem ke stáří objektu i dispozici velmi vysoké a nepřinesly by této součásti do budoucna žádné kapacity potřebné pro její další rozvoj. Nemovitost bude v souladu s ujednáním kupní smlouvy přednostně odprodána městu Ústí nad Labem, pokud jej univerzita nebude chtít dále využívat.

Velká Hradební 15

Budova v řadové městské zástavbě, téměř v centru, se nachází přímo naproti zadnímu traktu budovy Krajského úřadu. Čtyřpodlažní budova postavená v 19. století má za sebou několik rekonstrukcí, včetně částečného zateplení, rekonstrukce systému vytápění a elektronického zabezpečení. Posledních dvacet let sloužila ke vzdělávacím účelům a nyní ji využívá fakulta zdravotnických studií.

Králova výšina 3132

Nachází se v centrální části města Ústí nad Labem. Budova byla postavena v sedmdesátých letech jako administrativní objekt, který vykazuje všechny typické znaky panelové výstavby i přes rozsáhlou rekonstrukci a snahu maximálně jej přizpůsobit potřebám školy. V objektu sídlila do roku 2020 fakulta životního prostředí. Fakulta budovu získala v roce 2000, kdy vyhovovala jejím potřebám, co se týká jak klasických poslucháren a seminárních místností pro teoretickou výuku, tak specializovaných laboratoří, odborných pracovišť, kanceláří a vědeckovýzkumných pracoven pedagogů. Fakulta našla v roce 2020 nové zázemí v areálu Kampusu UJEP, kde bylo vybudováno adekvátní výukové a laboratorní zázemí pro její činnosti v podobě CPTO. Fakulta využije možnost užívat společné výukové kapacity s ostatními fakultami UJEP v Kampusu, zejména laboratoře, přednáškové sály, auly, knihovnu a vědeckovýzkumné zázemí pro doktorandy.

Moskevská 54

V budově sídlí fakulta sociálně ekonomická – nachází se zde vedení fakulty a všechny katedry. Budova byla vybudována v devadesátých letech 19. století. Objekt je v relativně dobrém stavu s ohledem na rekonstrukci provedenou v minulých letech. V budově se nachází vlastní výměníková stanice. Budova fakulty se nachází v těsné blízkosti areálu Kampusu UJEP a je tak jeho přirozenou součástí. Fakulta také již dnes využívá výukové prostory přímo v areálu kampusu a po dokončení MFC je toto sdílení společných univerzitních prostor mnohem výraznější.

Jateční 1002, Klíšská 979, Na okraji 1003

V budovách se nacházejí vysokoškolské koleje a tělocvična pedagogické fakulty. Objekty kolejí sice vyžadují revitalizaci, ale budou i nadále sloužit původnímu účelu. Vzhledem k umístění v bezprostřední blízkosti areálu univerzitního kampusu se stanou jeho přirozenou součástí. Ke kolejím přísluší budova bývalé menzy. Ta byla pro většinu studentů obtížně přístupná a ztratila tak smysl celouniverzitního stravovacího zařízení. V současné době je využívána jako Dům umění, který  je nově založenou výstavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje fakulta umění a designu.

Brněnská 2

Jedná se o starou rohovou budovu městské zástavby pro univerzitní využití ne zcela vyhovující. Po přestěhování Knihkupectví UJEP do kampusu je objekt pronajímán pro účely dětské skupiny YMCA.