Kampus bez bariér

Ze všech sil se sna­ží­me při­způ­so­bo­vat náš kam­pus všem, kte­ří mají o UJEP zájem. Uvědomujeme si naší odpo­věd­nost za budo­vá­ní tako­vé­ho pro­stře­dí, kte­ré bude pří­stup­né bez jaké­ho­ko­liv omezení.

Na mapě jsme pro vás vyzna­či­li bez­ba­ri­é­ro­vé tra­sy a pří­stu­py do jed­not­li­vých budov. Součástí vnitř­ní­ho ori­en­tač­ní­ho sys­té­mu kam­pu­su jsou i infor­mač­ní cedu­le, kte­ré vám pro­střed­nic­tvím QR kódu umož­ní poho­dl­ný pohyb a dosa­že­ní vaše­ho cílo­vé­ho bodu.