Projektová činnost - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Projektová činnost

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je do programu zapojena od roku 1999.

Priority programového období Erasmus+ 2021 – 2027

 • inkluze a diverzita: 
  • zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
 • udržitelnost:
  • realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem
  • zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech
 • digitalizace:
  • umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů vzdělávání
 • participace: 
  • podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Příručka programu Erasmus+

 

Decentralizované projekty

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

 • Projekty mobility osob
  • zaměřené na mezinárodní výjezdy studentů a zaměstnanců vysokoškolských institucí a kombinované intenzivní programy
  • zajišťuje oddělení pro vnější vztahy UJEP

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizemi a institucemi

 • Partnerství pro spolupráci
  • projekty, v rámci kterých vysokoškolské instituce sdílí s partnery svoje zkušenosti, vyvíjí nové metodiky, inovují prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšují tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí
  • v rámci vysokoškolského vzdělávání jsou podporována pouze kooperativní partnerství, jejichž cílem je zvýšení kvality činností zapojených organizací, navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci, vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů

Centralizované projekty

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizemi a institucemi

Klíčová akce 3: Podpora reforem politiky

Jean Monnet

Sport

 

Více informací naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce či Evropské komise.

 

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Pravidla

Termíny pro podávání žádostí

 • 15. 1.

Více informací o sítích v programu CEEPUS naleznete zde.

 

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

 

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.