Projektová činnost

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je do programu zapojena od roku 1999.

Průřezové priority programového období Erasmus+ 2021 – 2027

 

inkluze a diverzita: 

 • zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání

udržitelnost:

 • realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem
 • zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech

digitalizace:

 • umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů vzdělávání

participace: 

 • podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Příručka programu Erasmus+

 

Decentralizované projekty

Decentralizované projekty jsou spravovány národní agenturou = Domem zahraniční spolupráce.

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Projekty mobility osob

 • zaměřené na mezinárodní výjezdy studentů a zaměstnanců vysokoškolských institucí a kombinované intenzivní programy
 • zajišťuje oddělení pro vnější vztahy UJEP

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizemi a institucemi

Partnerství pro spolupráci

 • projekty, v rámci kterých vysokoškolské instituce sdílí s partnery svoje zkušenosti, vyvíjí nové metodiky, inovují prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšují tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí
 • v rámci vysokoškolského vzdělávání jsou podporována pouze kooperativní partnerství, jejichž cílem je zvýšení kvality činností zapojených organizací, navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci, vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů
 • více informací zde

Centralizované projekty

Centralizované projekty jsou spravovány Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu v Bruselu.

Erasmus+ Sport

 • podpora účasti ve sportu a fyzických aktivitách
 • podpora sportovních hodnot a integrity (např. boj proti korupci, dopingu)
 • socio-ekonomická a environmentální dimenze ve sportu
 • podpora vzdělávání v oblasti sportu a prostřednictvím sportu
 • boj proti násilí, rasismu, intoleranci a diskriminaci ve sportu

Více informací zde.

Erasmus Mundus

 • podpora excelence a celosvětové internacionalizace VŠ institucí prostřednictvím magisterských studijních programů, které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v dalších světových zemích

Více informací zde.

Evropské univerzity

 • sítě vysokoškolských institucí, které prostřednictvím mezinárodní spolupráce a společných dlouhodobých strategií zajistí rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací na špičkové úrovni

Více informací zde.

Aliance pro inovace

 • posilování evropské inovační kapacity na základě spolupráce a toku znalostí VŠ institucí nebo organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a výzkumnými institucemi
 • podněcování kreativity, iniciativy, zaměstnatelnosti a podnikavosti v rámci EU

Více informací zde.

Pedagogické akademie Erasmus+

 • zlepšování politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě vytvářením sítí a komunit pro sdílení praktických zkušeností
 • posilování spolupráci poskytovatelů vzdělávání budoucím učitelům, poskytovatelů dalšího profesního rozvoje a dalších subjektů (sdružení učitelů, ministerstva atp.), za účelem vypracování a testování nových strategií a programů
 • posilování evropského rozměru a internacionalizace vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce

Více informací zde.

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

 • prosazování mezikulturního dialogu
 • posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti
 • prosazování občanství a společných hodnot svobody
 • rozvoj měkkých dovedností

Více informací zde.

Budování kapacit

 • zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu Erasmus+
 • podpora úspěšné zelené a udržitelné globální hospodářské obnovy v těchto zemích

Více informací zde.

Jean Monnet

 • prosazování výuky a výzkumu evropské integrace
 • podpora činnosti akademických institucí působících v oblasti studia evropské integrace
 • podněcování k politické debatě a výměně mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami EU

Více informací zde.

 

Více informací naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce či Evropské komise.

 

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Pravidla

Termíny pro podávání žádostí

 • 15. 1.

Více informací o sítích v programu CEEPUS naleznete zde.

 

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

 

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.