Projektová činnost - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Projektová činnost

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998.

Projekty lze podávat v rámci následujících aktivit:

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobility jednotlivců

  • společné magisterské studium Erasmus Mundus
  • rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů

  • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • znalostní aliance
  • aliance odvětvových dovedností
  • budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Specifické akce: Jean Monnet a Sport

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise či Domu zahraniční spolupráce.

 

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Pravidla

Termíny pro podávání žádostí

  • 15. 1.

Více informací o sítích v programu CEEPUS naleznete zde.

 

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

 

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

  • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
  • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.