Projektová činnost

Erasmus+

Erasmus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evropské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Programu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mládež v akci a dal­ších. Program Erasmus vzni­kl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

Projekty lze podá­vat v rám­ci násle­du­jí­cích aktivit:

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobi­li­ty jednotlivců

  • spo­leč­né magis­ter­ské stu­di­um Erasmus Mundus
  • roz­sáh­lé akce Evropské dob­ro­vol­né služby

Klíčová akce 2: Spolupráce na ino­va­cích a výmě­ny osvěd­če­ných postupů

  • stra­te­gic­ká part­ner­ství v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, odbor­né pří­pra­vy a mládeže
  • zna­lost­ní aliance
  • ali­an­ce odvět­vo­vých dovedností
  • budo­vá­ní kapa­cit v oblas­ti mládeže

Klíčová akce 3: Podpora refor­my politiky

Specifické akce: Jean Monnet a Sport

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na strán­kách Evropské komi­se či Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce.

 

CEEPUS

CEEPUS je stře­do­ev­rop­ský výměn­ný uni­ver­zit­ní pro­gram zamě­ře­ný na regi­o­nál­ní spo­lu­prá­ci v rám­ci sítí univerzit.

Dohodu o pro­gra­mu CEEPUS pode­psa­ly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká repub­li­ka, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též uni­ver­zi­ty Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Cílem pro­gra­mu je vytvo­ře­ní stře­do­ev­rop­ské uni­ver­zit­ní sítě sklá­da­jí­cí se z jed­not­li­vých díl­čích sítí programu.

Pravidla

Termíny pro podávání žádostí

  • 15. 1.

Více infor­ma­cí o sítích v pro­gra­mu CEEPUS nalez­ne­te zde.