Projektová činnost

Erasmus+

Eras­mus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evrop­ské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Pro­gra­mu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mlá­dež v akci a dal­ších. Pro­gram Eras­mus vzni­kl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

Pro­jek­ty lze podá­vat v rám­ci násle­du­jí­cích akti­vit:

Klí­čo­vá akce 1: Vzdě­lá­va­cí mobi­li­ty jed­not­liv­ců

  • spo­leč­né magis­ter­ské stu­di­um Eras­mus Mun­dus
  • roz­sáh­lé akce Evrop­ské dob­ro­vol­né služ­by

Klí­čo­vá akce 2: Spo­lu­prá­ce na ino­va­cích a výmě­ny osvěd­če­ných postu­pů

  • stra­te­gic­ká part­ner­ství v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, odbor­né pří­pra­vy a mlá­de­že
  • zna­lost­ní ali­an­ce
  • ali­an­ce odvět­vo­vých doved­nos­tí
  • budo­vá­ní kapa­cit v oblas­ti mlá­de­že

Klí­čo­vá akce 3: Pod­po­ra refor­my poli­ti­ky

Spe­ci­fic­ké akce: Jean Mon­net a Sport

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na strán­kách Evrop­ské komi­se či Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce.

 

CEEPUS

CEEPUS je stře­do­ev­rop­ský výměn­ný uni­ver­zit­ní pro­gram zamě­ře­ný na regi­o­nál­ní spo­lu­prá­ci v rám­ci sítí uni­ver­zit.

Doho­du o pro­gra­mu CEEPUS pode­psa­ly Albá­nie, Bos­na a Her­ce­go­vi­na,   Bul­har­sko, Čer­ná Hora, Čes­ká repub­li­ka, Chor­vat­sko, Maďar­sko, Make­do­nie, Mol­dav­sko, Pol­sko, Rakous­ko, Rumun­sko, Slo­ven­sko, Slo­vin­sko, Srb­sko. Spo­lu­pra­cu­jí též uni­ver­zi­ty Priš­ti­na, Pri­z­ren a Peja v Koso­vu.

Cílem pro­gra­mu je vytvo­ře­ní stře­do­ev­rop­ské uni­ver­zit­ní sítě sklá­da­jí­cí se z jed­not­li­vých díl­čích sítí pro­gra­mu.

Pravidla

Termíny pro podávání žádostí

  • 15. 1.

Více infor­ma­cí o sítích v pro­gra­mu CEEPUS nalez­ne­te zde.