OP VVV_výzva č. 44_Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Dne 8. 11. 2017 byla vyhlášena výzva zaměřená na doplňkovou investiční podporu intervencí ESF realizovaných v rámci OP VVV, případně OP VK, a to prostřednictvím investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách, uzávěrka příjmu žádostí je stanovena nejpozději na 26. 1. 2018.

Alokace na výzvu: 2,8 mld. Kč

Rozsah projektu: max. 16 000 Kč/ studium dle SIMS k 31. 10. 2017

Oprávněný žadatel: vysoké školy – každá VŠ pouze 1 žádost

Cílové skupiny: studenti vysokých škol

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu
 • Zkvalitnění studijního prostředí: modernizace a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod. – vybavení knihoven studoven, učeben, přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy, pořízení nábytku, přístrojů, AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost apod., dílčí úpravy prostor nevyžadující stavební povolení.
 • Informační zdroje pro výuku: pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

Povinně volitelné aktivity:

 • Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.
 • Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.
 • Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.

Vyloučené aktivity:

 • stavební činnosti vyžadující stavební povolení
 • centrální přístup k informačním zdrojům který byl již podpořen v rámci jiných projektů (např. CzechELib)
 • aktivity pro jiné cílové skupiny než studenti VŠ
 • stavební úpravy a vybavení infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním (jídelní, ubytovací prostory apod.)
 • stavební úpravy vnější obálky  a modernizace a rozšiřování centrálního technického provozního zázemí
 • financování udržitelnosti projektů
 • aktivity, které nejsou doplněním aktivit financovaných z ESF SC1, SC2 a SC4 PO2 OP VVV, ani nenavazují na obdovné ESF aktivity realizovaných v projektech v minulém programovém období

Udržitelnost je stanovena na 5 let.

Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2017-

Veškeré informace k výzvě jsou dostupné zde.