OP VVV_výzva č. 44_Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Dne 8. 11. 2017 byla vyhlá­še­na výzva zamě­ře­ná na doplň­ko­vou inves­tič­ní pod­po­ru inter­ven­cí ESF rea­li­zo­va­ných v rám­ci OP VVV, pří­pad­ně OP VK, a to pro­střed­nic­tvím inves­tic do moder­ni­za­ce stu­dij­ní­ho pro­stře­dí na vyso­kých ško­lách, uzá­věr­ka pří­jmu žádos­tí je sta­no­ve­na nej­poz­dě­ji na 26. 1. 2018.

Alokace na výzvu: 2,8 mld. Kč

Rozsah pro­jek­tu: max. 16 000 Kč/ stu­di­um dle SIMS k 31. 10. 2017

Oprávněný žada­tel: vyso­ké ško­ly – kaž­dá VŠ pou­ze 1 žádost

Cílové sku­pi­ny: stu­den­ti vyso­kých škol

Povinné akti­vi­ty:

 • Řízení pro­jek­tu
 • Zkvalitnění stu­dij­ní­ho pro­stře­dí: moder­ni­za­ce a dopl­ně­ní vyba­ve­ní VŠ v pro­sto­rách vyu­ží­va­ných pro výu­ku, samo­stu­di­um, sku­pi­no­vé prá­ce na pro­jek­tech apod. – vyba­ve­ní kniho­ven stu­do­ven, uče­ben, před­náš­ko­vých sálů a dal­ších pro­stor, kte­ré jsou vyu­ží­vá­ny napříč stu­dij­ní­mi pro­gra­my, poří­ze­ní nábyt­ku, pří­stro­jů, AV a IC tech­ni­ky, pomů­cek pro vzdě­lá­va­cí čin­nost apod., díl­čí úpra­vy pro­stor nevy­ža­du­jí­cí sta­veb­ní povolení.
 • Informační zdro­je pro výu­ku: poří­ze­ní, vytvo­ře­ní či zpří­stup­ně­ní elek­tro­nic­kých infor­mač­ních zdro­jů, kte­ré slou­ží pro výu­ku a jsou urče­ny pro studenty.

Povinně voli­tel­né aktivity:

 • Aktivity vedou­cí k navá­zá­ní a pro­hlou­be­ní mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce se zahra­nič­ní­mi výzkum­ný­mi sub­jek­ty a sub­jek­ty z apli­kač­ní sféry.
 • Aktivity vedou­cí k navá­zá­ní a pro­hlou­be­ní mezi­o­bo­ro­vých partnerství.
 • Příprava spo­leč­ně zpra­co­va­ných mezi­ná­rod­ních pro­jek­to­vých žádos­tí sou­vi­se­jí­cí s akti­vi­ta­mi a zamě­ře­ním projektu.

Vyloučené akti­vi­ty:

 • sta­veb­ní čin­nos­ti vyža­du­jí­cí sta­veb­ní povolení
 • cen­t­rál­ní pří­stup k infor­mač­ním zdro­jům kte­rý byl již pod­po­řen v rám­ci jiných pro­jek­tů (např. CzechELib)
 • akti­vi­ty pro jiné cílo­vé sku­pi­ny než stu­den­ti VŠ
 • sta­veb­ní úpra­vy a vyba­ve­ní infrastruk­tu­ry nesou­vi­se­jí­cí pri­már­ně se vzdě­lá­vá­ním (jídel­ní, uby­to­va­cí pro­sto­ry apod.)
 • sta­veb­ní úpra­vy vněj­ší obál­ky  a moder­ni­za­ce a roz­ši­řo­vá­ní cen­t­rál­ní­ho tech­nic­ké­ho pro­voz­ní­ho zázemí
 • finan­co­vá­ní udr­ži­tel­nos­ti projektů
 • akti­vi­ty, kte­ré nejsou dopl­ně­ním akti­vit finan­co­va­ných z ESF SC1, SC2 a SC4 PO2 OP VVV, ani nena­va­zu­jí na obdov­né ESF akti­vi­ty rea­li­zo­va­ných v pro­jek­tech v minu­lém pro­gra­mo­vém období

Udržitelnost je sta­no­ve­na na 5 let.

Výdaje jsou způ­so­bi­lé od 1. 1. 2017-

Veškeré infor­ma­ce k výzvě jsou dostup­né zde.