OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

OP TAK se po schválení Evropskou komisí koncem června 2022 rychle rozbíhá, v srpnu již byly vyhlášeny první výzvy. Ucelené informace o programu, vč. aktuálního harmonogramu výzev na rok 2022 zde.

Dne 1. 8. 2022 proběhl na Ministerstvu průmyslu a obchodu Konzultační den pro OP PIK, OP TAK a NPO. Prezentace a záznam celého průběhu akce zde.

Inovace  – výzva I

Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Procesní ino- vace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Žádat může pouze podnik, UJEP v pozici dodavatele. Více info zde.

Proof of Concept – výzva I

Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cí- lem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh; aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Žádat může pouze podnik, UJEP v pozici dodavate- le. Více info zde.

Aplikace – výzva I

Podporované aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporovanými vý- stupy projektu jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzo- rek nebo software. Dotace 2 až 125 mil. Kč. Míra podpory 85 % pro VO, 25 % až 80 % pro podnik dle veli- kosti a typu aktivit. Došlo k prodloužení doby příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 30. 11. 2022 do 31. 1. 2023, 14:00. Podrobné info zde.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

Podporované aktivity: zveřejnění přihlášek vynálezů; registrace užitných vzorů; registrace průmyslových vzorů; registrace ochranných známek. Způsobilé výdaje jsou služby patentových zástupců. Dotace 50 až 500 tis. Kč. Míra podpory 75 %. Podrobné info zde.