OP ST – Operační program Spravedlivá transformace

Souhrnné informace o programu zde. OP byl 26. 9. 2022 schválen Evropskou komisí. Pravidla pro žadatele zatím stále nejsou k dispozici, nicméně na podzim by měly být vyhlášeny první výzvy nového operačního programu.

Status strategických projektů obhájily na zasedání Regionální stálé konference dne 7. 10. 2022 dva projek- tové záměry UJEP, a to RUR a GET Centre, na jejichž další přípravě se intenzivně pracuje. Popis strategic- kých projektů najdete zde. MŽP předpokládá vyhlášení výzvy v listopadu 2022.

návaznosti na zasedání 1. Monitorovacího výboru OPST, které se uskuteční dne 3. 11. 2022, by mohly být postupně vyhlášeny výzvy pro Zastřešující projekty v oblasti podnikání a tematické výzvy pro oblast Odpadového hospodářství. Souhrnně zde.

Pro UJEP se jeví jako relevantní:

Zastřešující projekt Podpora podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji

V  jeho  rámci  konkrétně  programy   Pilot   Ústeckého   kraje   a   Asistenční   vouchery  Ústeckého  kraje s termínem vyhlášení výzev v 1. čtvrtletí 2023.

V rámci programu Pilot půjde o spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem se zapojením výzkum- ných organizací/jiných poskytovatelů znalostí v aplikaci nových řešení a pilotního ověřování v oblastech RIS ÚK nebo v souladu s RIS3 strategií. Dotace 150 tis. Kč až 1,5 mil. Kč, míra podpory 85 %.

V programu Asistenční vouchery bude podporována opět příprava zpracování projektů, projektové doku- mentace, resp. žádosti do dotačních programů. Dotace 50 až 500 tis. Kč, míra podpory 85 %.

Další informace naleznete zde.

Tematická výzva Rozvoj vodíkového hospodářství

Podporované aktivity: Výzkumně-vzdělávací projekty (rozvoj know-how a materiálně-technického vybave- ní výzkumných pracovišť zaměřujících se na vodíkovou problematiku, přenos know-how a best practise, rozvoj specifických výzkumně-vývojových aktivit např. v oblasti ukládání energie do vodíku, bezpečnosti a standardizace v oblasti vodíkových aplikací.

Inovační projekty (rozvoj specifických způsobů využití vodíku pro možnosti jeho aplikace v dopravě, ener- getice, průmyslu, budovách apod., rozvoj systémů energetického managementu zaměřených na maxima- lizaci efektivity výroby a využití vodíku, inovativní způsoby ukládání energie do vodíku a jeho následné přepravy). Pilotní projekty a testování provozů. Iniciační projekty rozvoje vodíkového hospodářství. Speci- fické formy aplikace vodíku a jeho distribuce.

Celková alokace 1,2 mld. Kč, vyhlášení výzvy podzim 2022 (jako průběžná), CZV 5 až 250 mil. Kč. Info naleznete zde.

Tematická výzva Cirkulární ekonomika – Inovace

Podporované aktivity: Podpora výzkumu, vývoje a zavádění inovativních technologií směřujících k rozvoji cirkulární ekonomiky. Získávání a rozvoj znalostí a zavádění výsledků VaV do praxe. Projekty pro před- cházení vzniku odpadů – testování v rámci komunit ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, ověřování nových řešení, přenos dobré praxe ze zahraničí apod. Vzdělávací a školící aktivity související s efektivněj- ším využíváním zdrojů a přechodem na oběhové hospodářství. Podpora předcházení vzniku odpadů – výstavba zařízení pro využití a zpracování odpadů s koncovým řešením pro materiálové využití.

Celková alokace 940 mil. Kč, termín vyhlášení avizován na 4. čtvrtletí 2022, CZV v rozsahu 10 až 500 mil. Kč.  Informace naleznete zde.