OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský

Veškeré informace o programu zde. Programový dokument, pravidla pro žadatele a příjemce i veškerá návazná dokumentace jsou k dispozici zde. Harmonogram výzev na rok 2022 a 2023 zde.

Výzva OP JAK Špičkový výzkum

Výzva byla vyhlášena 14.7. 2022 s celkovou alokací 8 mld. Kč. Rozsah jednoho projektu 50 až 500 mil. Kč, délka projektu 3 až 6 let.

Podporované aktivity: podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelenci, rozvoj kapacit výzkumných týmů, rozvoj internacionalizace, moderni- zace a upgrade infrastruktury, pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů, mobility odborného týmu. UJEP může v roli hlavního žadatele podat pouze 1 žádost. Přípravu koordinuje doc. Trögl, zaměření na tématiku Antropocén, aktuálně se projednává struktura výzkumných záměrů a zapoje- ní témat a osob napříč fakultami.

Veškeré informace k výzvě zde.

Výzva Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (Ph.D. Infra)

Podporované aktivity: zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů, pořízení přístrojo- vého a laboratorního vybavení (včetně nezbytných stavebních úprav), pořízení HW, SW a jiného vybavení, pořízení odborné literatury a dalších informačních zdrojů, rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (stavební úpravy). ŘO zveřejnil avízo výzvy zde.

Maximální délka projektu 50 měsíců, ukončení nejpozději do 31. 12. 2026. Spolufinancování 5 %. Udržitel- nost je nastavena na období 5 let. Maximální hranice CZV pro UJEP činí 40 mil. Kč. Vyloučené aktivity: do- budování, nová výstavba, stavební úpravy průřezově využívaných prostor, knihoven, kolejí, menzy atd., pořizování EIZ dostupných prostřednictvím CzechELib/NCIP VaVaI.

Výzva Open Science I.

Jedná se o jednokolovou výzvu s plánovanou alokací ve výši 1 miliardy Kč. Podporované aktivity: podpora infrastruktury (repozitářů) a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. otevřeného zpřístupňo- vání výzkumných dat v souladu s tzv. principy FAIR. Cílovou skupinou jsou pracovníci VO a knihoven.

Výhled dalších výzev na rok 2023:

Škola hrou – implementace inovovaného kurikula                                  3/2023 – 11/2023

Podpora budoucích učitelů a učitelek                                                       6/2023 – 1/2024

Mezisektorová spolupráce (pro ITI)                                                           7/2023 – 11/2023 (2/2025)

ESF+ výzva pro VŠ                                                                                       9/2023 – 3/2024

ERDF výzva  + ERDF pro studenty se SP                                                     9/2023 – 3/2024

Výzkumné prostředí                                                                                   10/2023 – 1/2024

Podpora rozvoje excelence ve společenských a humanitních vědách 10/2023 – 2/2024 Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Stiborová, 702 024 915.