Fabiána Bytyqi je profesionální mistryní světa

Fabiáně je 22, studuje FZS UJEP

a přes­to­že je to tzv. minimu­ší váha, s pře­hle­dem by vám v rin­gu roz­bi­la kokos. Tak jako ho nedáv­no, 22. září 2018, během nároč­né­ho boxer­ské­ho zápa­su v Ústí nad Labem, roz­bi­la 46 leté Brit­ce, Deni­se Cast­leyo­vé. Na body to bylo 100:90, 99:91 a 100:90.

Pakli­že tomu tak­též nero­zu­mí­te, ple­te se vám to s teni­sem a nevě­říc­ně krou­tí­te hla­vou nad tím, že tolik setů někdo vůbec uhra­je, pak věz­te, že je to pros­tě oprav­du hod­ně dob­rý výsle­dek, kte­rý Fabi­á­ně zajis­til titul mis­try­ně svě­ta v rám­ci jed­né z nej­pres­tiž­něj­ších boxer­ských orga­ni­za­cí svě­ta, WBC.

Fabi­a­na si hned v pon­dě­lí po páteč­ním zápa­se udě­la­la čas a při­šla vede­ní své fakul­ty uká­zat vítěz­ný pás. Při té pří­le­ži­tos­ti jí pan děkan pře­dal mimo­řád­né sti­pen­di­um.

Jest­li chce­te Fabi­á­nu poznat v pří­vě­ti­vém roz­po­lo­že­ní, podí­vej­te se na roz­ho­vor, kte­rý před dvě­ma lety absol­vo­va­la u Jana Krause. A jest­li ji chce­te potká­vat na chod­bách, při­hlas­te se na FZS!