Republice je 100 let

A to si zaslouží pořádné oslavy.

Od začát­ku roku pro­bí­ha­jí v regi­o­nu za účas­ti UJEP výsta­vy, před­náš­ky, akce

Nej­ak­tiv­ně­ji se samo­zřej­mě zapo­ji­la filo­zo­fic­ká fakul­ta. Naši his­to­ri­ko­vé a filo­zo­fo­vé v prů­bě­hu celé­ho letoš­ní­ho roku před­sta­vu­jí vybra­ná téma­ta ze 100 let exis­ten­ce repub­li­ky, při­čemž se sna­ží také o refle­xi spe­ci­fik zdej­ší­ho regi­o­nu. Co nás do slav­né­ho 28. 10. ješ­tě čeká?

Na FF UK a na jiných mís­tech Ústí nad Labem pro­běh­ne něko­lik zají­ma­vých před­ná­šek v rám­ci PVK. Všech­ny jsou k dohle­dá­ní v kalen­dá­ři na našem webu.

Záro­veň však uni­ver­zi­ta severu pro­střed­nic­tvím FF UJEP roz­přa­hu­je cha­padla i do jiných měst ČR. V praž­ském Obec­ním domě pro­běh­ne ze 16. na 17. 10. 2018 kon­fe­ren­ce na téma „Pra­ha v obno­ve­ném stá­tě – zem­ská met­ro­po­le hlav­ním měs­tem nové repub­li­ky“, kte­rou pořá­da­jí Archiv hl. měs­ta Pra­hy, kated­ra his­to­rie FF UJEP, His­to­ric­ký ústav AV ČR a FHS UK.

V Pís­ku se 18. a 19. 10. 2018 usku­teč­ní kon­fe­ren­ce na téma „Reflexe repub­li­ky“, kte­rou pořá­dá kated­ra poli­to­lo­gie a filo­zo­fie FF UJEP.

Ve dnech 25.–28. 10. 2018 se Filo­zo­fic­ká fakul­ta UJEP zapo­jí do kraj­ských oslav 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, resp. do jejich vyvr­cho­le­ní v are­á­lu Zahra­dy Čech v Lito­mě­ři­cích, kde bude v pavi­lo­nu G pre­zen­to­vat putov­ní výsta­vuRok 1918 na Ústec­ku“.

8. na 9. lis­to­pa­du 2018 pro­běh­ne na Filo­zo­fic­ké fakul­tě UK kon­fe­ren­ce Ději­ny ve veřej­ném pro­sto­ru. Čes­ká spo­leč­nost a his­to­ric­ká výro­čí, kte­rou při­pra­vi­ly a pořá­da­jí: FF UJEP, USTRCR, FF UK a PEDF UK.

Putov­ní výsta­va Rok 1918 na Ústec­ku, kte­rá je dílem 7 dok­to­ran­dů UJEP a v prů­bě­hu roku se, kro­mě lito­mě­řic­ké Zahra­dy Čech, před­sta­vu­je na ředě míst Ústec­ké­ho kra­je, bude k vidě­ní ješ­tě v Muzeu měs­ta Ústí nad Labem (1. 10.–29. 10. 2018), na Kraj­ském úřa­dě Ústec­ké­ho kra­je (29. 10. – 3. 12. 2018) či na Hra­dě Lito­mě­ři­ce (3. 12. 2018 – 15. 1. 2019).

A aby toho neby­lo málo, mys­lí FF UJEP i na mla­dé sta­vi­te­le (ostat­ně, brown­fiel­dů máme v Ústí dost) a nechá­vá po regi­o­nál­ních gym­ná­zi­ích puto­vat výsta­vy:Pomní­ky vel­ké vál­ky“ a „Archi­tek­tu­ra ve služ­bách 1. repub­li­ky.

Tak na dal­ších 100! Co říká­te?