Co dělat příští víkend? Přijďte za námi na Zahradu!

Myslíme na tu v Litoměřicích. Na Zahradu Čech.

Kte­rá je dost vel­ká pro všech­ny, kdo chtě­jí 100 let od vzni­ku repub­li­ky osla­vit ve vel­kém sty­lu. Přes­ně­ji řeče­no v prvo­re­pub­li­ko­vém. Ano, všech­no se teď točí kolem toho slav­né­ho data. A není divu. Vždyť prv­ní stov­ka je vel­ká věc a tak se ji hodí uctít vel­ko­le­pou výstav­ní akcí. Kro­mě dor­tu a putov­ní expo­zi­ce, při­pra­ve­né naší FF UJEP, tu bude spous­ta zába­vy pro celou rodi­nu.

Oživlá první republika

Bude­te si moci potřást rukou s Bene­šem či Šte­fá­ni­kem, stát se soko­lem, nechat si nato­čit Břez­ňá­ka pří­mo od pana Cibi­cha či se nechat vyšet­řit v dobo­vé lékař­ské ordi­na­ci. Pokud by vám, z pře­mí­ry zážit­ků, dia­gnos­ti­ko­va­li šílen­ství, může­te si dokon­ce rov­nou vyzkou­šet prvo­re­pub­li­ko­vý blá­zi­nec, což ovšem dopo­ru­ču­je­me jen těm nej­o­tr­lej­ším. Bude se boxo­vat ve sku­teč­ném rin­gu, zasa­dí se lípa a zahra­je Švejk…

Celé to utich­ne až v nedě­li večer. Repub­li­ka si po tom dlou­hém víken­du koneč­ně sed­ne. Na zahrad­ní hou­pač­ku, to dá rozum. Papí­ro­vou naro­ze­ni­no­vou čap­ku na gumič­ce posu­ne z čela, z pomač­ka­né­ho lím­ce setře­pe fli­t­ry, a napo­sle­dy, tro­chu sen­ti­men­tál­ně, fouk­ne do frkač­ky. Potom se opře, zadí­vá se do kra­je smě­rem k Řípu, lehce si povzdych­ne, usmě­je se a řek­ne: “Tak zase za 100 let!”.