Univerzita nabízí využití vědy a výzkumu v praxi

Nové materiály a technologie patří do praxe!

To byl (mír­ně parafrá­zo­va­ný) název nefor­mál­ní­ho worksho­pu, kte­rý v minu­lém týd­nu pro­bě­hl v Ústí nad Labem. Sje­lo se na něj více než 60 účast­ní­ků zastu­pu­jí­cích význam­né insti­tu­ce a pod­ni­ka­tel­ské sub­jek­ty nejen z naše­ho kra­je, ale i z celé repub­li­ky či napří­klad z němec­kých Dráž­ďan. Zástup­ci firem a insti­tu­cí před­sta­vi­li svou prá­ci a význam­né osob­nos­ti z našich fakult (PřF UJEP, FŽP UJEP a FSI UJEP) na oplát­ku nabíd­li ochut­náv­ku své rele­vant­ní výzkum­né čin­nos­ti. Zkrát­ka, všich­ni tihle lidé se na worksho­pu vzá­jem­ně pozna­li, řek­li si, na čem kdo pra­cu­je, co komu schá­zí a kde by se daly nalézt mož­nos­ti spo­lu­prá­ce.

Otáz­ka vět­ší­ho pro­po­je­ní vědy a výzku­mu s mož­nost­mi prak­tic­ké­ho vyu­ži­tí dosa­že­ných výsled­ků, je, jak by řek­li psy­cho­lo­go­vé, otáz­kou ote­vře­nou. A to již poměr­ně dlou­ho. A do širo­ka. Iden­ti­fi­ko­vat mož­nos­ti spo­lu­prá­ce mezi výzkum­ní­ky a fir­ma­mi či, jak se tomu odbor­ně­ji říká, mezi vědec­ko­vý­zkum­nou a apli­kač­ní sfé­rou, totiž není tak jed­no­du­ché, jak se může zdát. V prv­ní řadě je potře­ba pro­ra­zit nesmy­sl­nou komu­ni­kač­ní bari­é­ru. Uni­ver­zi­ta je pro mno­ho lidí, půso­bí­cích ve firem­ní pra­xi, jakým­si uza­vře­ným, nepří­stup­ným a nepo­cho­pi­tel­ným svě­tem. A mno­zí věd­ci a věd­ky­ně to ostat­ně mají podob­ně s fir­ma­mi a veřej­ný­mi insti­tu­ce­mi. A tak dochá­zí k tomu, že za zavře­ný­mi dveř­mi uni­ver­zit se bádá “do šuplí­ku” a ve firem­ní pra­xi se lec­kde věří, že věda a pod­ni­ká­ní nejdou dohro­ma­dy.

Pojďme spolupracovat!

Je dob­ře, že Kraj­ská hos­po­dář­ská komo­ra ÚKHos­po­dář­ská a soci­ál­ní rada Ústec­ké­ho kra­je to, ve spo­lu­prá­ci s naší uni­ver­zi­tou, hod­la­jí změ­nit. Tak se na nás obra­cej­te, kdy­ko­li potře­bu­je­te pora­dit, ino­vo­vat, inspi­ro­vat… Zved­ně­te tele­fon nebo sami sebe ze židle a přijď­te za námi do kam­pu­su UJEP. Jsme tu. V tomhle uni­ver­zit­ním měs­tě. V tomhle kra­ji s obrov­ským poten­ci­á­lem. A máme co NABÍDNOUT.