TAČR připravil dotazník pro nalezení vhodného zahraničního partnera

TAČR při­pra­vil dotaz­ník, ve kte­rém může­te zaslat infor­ma­ce o svém výzkum­ném pro­jek­tu (či nápa­du na pro­jekt) s cílem navá­zat novou zahra­nič­ní spo­lu­prá­ci ve VaVaI.

Více infor­ma­cí i odkaz na dotaz­ník zde.

Zdroj: TAČR