Soutěž Falling Walls Lab 2019

Mezi­ná­rod­ní sou­těž Fal­ling Walls Lab 2019, pod­po­ru­jí­cí mla­dé věd­ce, výzkum­ní­ky a ino­vá­to­ry po celém svě­tě. Přijď­te před­sta­vit svůj nápad a vyhraj­te odmě­nu 1 000 EUR a účast na celo­svě­to­vém Fal­ling Walls Lab finá­le v Ber­lí­ně je ote­vře­ná. Uzá­věr­ka při­hlá­šek pro čes­ké kolo je 30. 6. 2019.

Cílem sou­tě­že je pro­pa­go­vat výji­meč­né myš­len­ky a glo­bál­ně pro­po­jo­vat naděj­né věd­ce a pod­ni­ka­te­le ze všech oblas­tí. Účast­ní­ci pre­zen­tu­jí v ang­lic­kém jazy­ce svůj ori­gi­nál­ní nápad, výzkum­ný pro­jekt či model pub­li­ku a odbor­né poro­tě. Klí­čem k úspě­chu jsou pou­ze 3 minu­ty, což je čas urče­ný na pre­zen­ta­ci. Autor nej­lep­ší pre­zen­ta­ce vyhrá­vá finanč­ní odmě­nu 1 000 EUR a ces­tu do Ber­lí­na na celo­svě­to­vé Fal­ling Walls Lab finá­le, kte­ré se kaž­do­roč­ně koná 8. lis­to­pa­du.

Více infor­ma­cí včet­ně odka­zu na při­hláš­ku na sou­těž je zde.

Zdroj: TAČR