Seminář TAČR na Univerzitě J. E. Purkyně

Dne 31. 5. od 9:00 do 12:00 se ve fia­lo­vé aule v budo­vě MFC, Pas­teu­ro­va 1 usku­teč­ní semi­nář, kte­rý pořá­dá TAČR ve spo­lu­prá­ci s Cen­t­rem pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su. Cílem semi­ná­ře bude před­sta­vit pro­gra­my Zéta a Éta a struč­ně také cofun­do­vé výzvy. Semi­nář je určen zájem­cům z řad zaměst­nan­ců i stu­den­tů UJEP.