Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty ve Spojených státech na akademický rok 2020/2021

Mož­nost dlou­ho­do­bých výzkum­ných poby­tů pro čes­ké věd­ce a před­ná­še­jí­cí v USA i pro pozvá­ní ame­ric­kých věd­ců na růz­ně dlou­hé výzkum­né a výu­ko­vé poby­ty na aka­de­mic­ká a uni­ver­zit­ní pra­co­viš­tě v ČR je ote­vře­na. Při­hláš­ky pro poby­ty v USA je mož­né podá­vat do 1. lis­to­pa­du 2019, pro poby­ty na rok 2020 sti­pen­dis­tů z USA v ČR je ter­mín uza­vír­ky při­hlá­šek do 30. září 2019. Více infor­ma­cí včet­ně odka­zu na při­hláš­ky na strán­kách: www.fulbright.cz/