22. ročník Ceny Wernera von Siemense

V sou­tě­ži jsou oce­ňo­vá­ni nej­lep­ší stu­den­ti, vedou­cí pra­cí a ško­li­te­lé, mla­dí věd­ci a nej­lep­ší peda­go­go­vé. Svým roz­sa­hem, výší finanč­ních odměn a tra­di­cí pat­ří sou­těž mezi nej­vý­znam­něj­ší nezá­vis­lé ini­ci­a­ti­vy toho­to dru­hu v Čes­ké repub­li­ce. Podá­vá­ní při­hlá­šek je mož­né do 30. lis­to­pa­du 2019.

Více infor­ma­cí o jed­not­li­vých kate­go­ri­ích a mož­nost při­hlá­sit se je na strán­kách: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o‑nas/cena-siemens.html