DELTA 2 TAČR

Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra ČR (TA ČR) infor­mu­je o pří­pra­vě 1. veřej­né sou­tě­že Pro­gra­mu na pod­po­ru apli­ko­va­né­ho výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí DELTA 2, jejíž vyhlá­še­ní se plá­nu­je na 25. červ­na 2019. Dne 28. červ­na 2019 od 10:00 do 12:00 hodin bude TA ČR pořá­dat infor­mač­ní semi­nář 1. veřej­né sou­tě­že Pro­gra­mu DELTA 2. Více infor­ma­cí včet­ně regis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře nalez­ne­te ZDE.

Více infor­ma­cí o pro­gra­mu včet­ně tabul­ky s před­běž­ný­mi para­me­t­ry nalez­ne­te zde: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta‑2/prvni-verejna-soutez-delta2/1650-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-1-verejne-souteze-programu-delta‑2.html