OP PIK

Ope­rač­ní pro­gram Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­nost plá­nu­je na obdo­bí čer­ve­nec až říjen 2019 ote­vře­ní něko­li­ka výzev v rám­ci růz­ných oblas­tí pod­po­ry.

Jejich pře­hled včet­ně před­po­klá­da­ných ter­mí­nů nalez­ne­te zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy?formo%5Bbranch_id%5D=&formo%5Bstate_id%5D=2&filter=Filtrovat#form-filter