COVID-19: souhrnné aktuality (GAČR, TAČR, MŠMT, COST atd.)

GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila znovu veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNI- OR STAR a Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta začala 21. 3. 2020.

Návrhy projektů je možné nově podávat do 4. 5. 2020.

Více informací zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-5

Čestná prohlášení za UJEP zajistí a ve stanovené lhůtě odešle Hana Galiová z CPS.


COST posunutí termínu na 29. 10. 2020

COST(European Cooperation in Science and Technology), COST Actions – program zaměřený na spolupráci především partnerských organizací v EU a na uplatnění výsledků v oblasti vědy a výzkumu a jejich šíření. Je podporována mezioborová spolupráce a konsorcia s vyšším počtem partnerských organizací, kvalitou předpokládaných vědeckých výsledků na úrovni tzv. „state of the art“. Uzávěrka žádostí je posunuta na 29. 10. 2020 (oproti původnímu termínu 29. 4. 2020). Více informací zde: https://www.cost.eu/


TA ČR Hodnocení projektů

Projekty v hodnocení a jejich plánovaná realizace běží dle plánu. Na konci března by měly být oznámeny výsledky hodnocení 3. VS ÉTA (UJEP podávala 16 projektů v roli hlavního řešitele a dále 8 projektů v roli spoluřešitele), do konce dubna 2020 mají být oznámeny výsledky 4. VS ZÉTA (UJEP má podány 3 projekty řešitelské a 1 spoluřešitelský).


TA ČR Vliv karanténních opatření na výzkumné projekty

Technologická agentura ČR (TA ČR) umožňuje řešeným projektům standardně využít procesu změnového řízení, dle kterého je možné zažádat jak o změnu harmonogramu dosažení jednotlivých výstupů / výsledků, tak i např. o prodloužení doby řešení (délka řešení projektů však nesmí překročit dobu trvání daného programu a program a podmínky soutěže musí žádané změny umožňovat). V tomto je TA ČR připravena být příjemcům co nejvíce nápomocna a poskytnout součinnost v případě změnových požadavků. TA ČR také v souvislosti se situací ohledně stávající epidemické situace kontaktuje řešitele mezinárodních projektů s partnery z nejrizikovějších ob- lastí a o možnosti změnového řízení je informuje.

Více informací zde: https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/


TA ČR – Aktivity na podporu VaVaI COVID-19

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření. Rovněž budou osloveni příjemci Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem sou- visejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 vyzve TA ČR partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum související s COVID-19.

Zdroj: https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/


MŠMT FAQ PANDEMIE

MŠMT zodpovídá často kladené otázky vysokých škol vyplývající z dopadu epidemie COVID-19 na vysokoškolské vzdělávání a doplňuje  informace k aktuálně  řešeným  situacím  a důsledkům  v oblasti vysokého školství.

Sledujte prosím FAQ zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie


Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

MŠMT v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se intenzivně zabývá řešením možných dopa- dů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjem- ce podpory z OP VVV, OP VK a OP VaVpI, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.

Dokument shrnující postoj k řešení dopadů na harmonogram, indikátory, způsobilost výdajů, atd. v aktuálních projektech zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf


MMR k situaci opatření v oblasti Evropských fondů

Informace o možnostech prodloužení čerpání z probíhajícího programu a odložení zahájení nového programového období zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/klara- dostalova-kvuli-koronaviru-prijmeme-opatren

Další aktuality možno sledovat na: https://dotaceeu.cz/