Aktuální informace- COVID-19 – MŠMT/TAČR/MVČR/OP

Technologické centrum AV ČR připravilo rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19

Zveřejněny odkazy na aktivity výzkumu a vývoje týkající se COVID-19 a toho, jak situace ovlivňu- je udělování a provádění projektů výzkumu a vývoje. Dále zde naleznete informace o posunech termínů ve výzvách Horizon 2020.: https://www.tc.cz/cs/nabidky/evropa-proti-covid-19


MŠMT FAQ PANDEMIE

MŠMT  zodpovídá  a  aktualizuje  často  kladené   otázky   vysokých  škol  vyplývající  z   dopa-   du epidemie COVID-19 na vysokoškolské vzdělávání a doplňuje informace k aktuálně řešeným situacím a důsledkům v oblasti vysokého školství. Sledujte FAQ zde: http://www.msmt.cz/ vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie


TA ČR – Aktivity na podporu VaVaI COVID-19

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření. Rovněž budou osloveni příjemci Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem sou- visejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 vyzve TA ČR partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum související s COVID-19

Zdroj: https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/


Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž zaměřenou na krizové řízení a epidemiologické hrozby

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS). Výzva je tematicky zaměřena na krizové řízení s ohledem na epidemiolo- gické hrozby (COVID-19). Soutěžní lhůta probíhá od 30. 4. 2020 do 12. 6. 2020. Více informací zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze.aspx


Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

MŠMT se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu intenzivně zabývá řešením možných dopa- dů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjem- ce podpory z OP VVV, OP VK a OP VaVpI, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.

Dokument shrnující postoj k řešení dopadů na harmonogram, indikátory, způsobilost výdajů, atd. v aktuálních projektech zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf


OP VVV

ŘO VVV připravil a zveřejnil řadu dokumentů k řešení problémů v souvislosti COVID 19, zejména Metodický dopis upravující možnost změn či prodloužení projektů v důsledků opatření souvisejí- cích s COVID 19. Více informací, které jsou průběžně aktualizovány, zde: https://opvvv.msmt.cz/ aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim- koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm