CPS informuje

Analýza rizik vzhledem k dopadům COVID – 19 u projektů řešených na UJEP

V návaznosti na vládou vyhlášená omezení a protikoronavirová opatření vyzvalo CPS řešitele ke zpracování analýzy dopadů těchto opatření a identifikaci potenciálních rizik u všech aktuálně řešených projektů, zejména z pohledu harmonogramu, finančních plánů, plnění výstupů a napl- ňování indikátorů jednotlivých projektů. Podklady za OP VVV projekty byly prostřednictvím reali- začního týmu CRP projektu RONALDO předány na Řídící orgán.

U několika projektů vyplynula z analýzy potřeba prodloužení doby realizace, u vybraných projek- tů je již prodloužení schváleno, resp. v procesu hodnocení.

Nejčastěji se u projektů objevuje dopad v podobě úprav harmonogramu realizace jednotlivých aktivit (přesun na později), naopak u naprosté většiny nebylo vyhodnoceno jako riziko plnění cílových hodnot indikátorů.


Setkání pracovní skupiny UJEP k projektům ESIF bude písemnou formou

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá aktuálně supervize ESIF projektů distanční formou. Řešitelé byli vyzváni k zaslání stručného písemného reportu za svůj projekt, souhrnná zpráva bude doplněna o odpovědi na zaslané dotazy a připomínky, a dále o přehled aktualit ze strany CPS a vyjádření dalších relevantních oddělení/odborů rektorátu (EO, ZAMO, IO, OVZ). Cílem su- pervize je vzájemná informovanost řešitelů a sdílení dosavadních poznatků a zkušeností mezi realizačními týmy a servisními pracovišti rektorátu, jedná se zejména o oblasti monitorování, kontrol a  komunikace s ŘO.


Nástupce OP VVV – OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

Příprava programového období 2021-2027 je na úrovni ČR i EU zpožděna již teď více než v minu- lém období, zpoždění bude nyní navíc silně umocněno dopady COVID – 19. V lednu 2020 Evrop- ská komise schválila zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci („uhelné regiony“), a zatím není ujasněn dopad na podobu Dohody o partnerství 2021-2027 (EU-ČR) a na podobu, strukturu a financování českých operačních programů. Předložení OP JAK vládě bylo odloženo z března na září 2020. Není schválen víceletý finanční rámec, před jeho schválením nebude Ministerstvo fi- nancí řešit otázku spolufinancování. Schválení nových OP, vč. OP JAK předpokládáme cca v polo- vině roku 2023, zahájení prvních projektů z OP JAK ve druhé polovině roku 2024.

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020

https://opvvv.msmt.cz/2021-plus