OP PIK – program Proof of Concept

V říj­nu 2017 je oče­ká­vá­no vyhlá­še­ní výzvy v pro­gra­mu Proof of Concept v rám­ci OP Podnikání a ino­va­ce pro konkurenceschopnost.

Cílem pro­gra­mu je pod­po­ra akti­vit, kte­ré pomo­hou zajis­tit roz­voj transfe­ru tech­no­lo­gií a zna­los­tí mezi výzkum­ný­mi orga­ni­za­ce­mi a pod­ni­ky, jenž mohou výsled­ky výzku­mu uplat­nit v praxi.

V pro­jek­tech budou pod­po­ro­vá­ny jak čin­nos­ti sou­vi­se­jí­cí s tech­nic­kým ově­ře­ním apli­ko­va­tel­nos­ti výzkum­ných výsled­ků, tak čin­nos­ti sou­vi­se­jí­cí s mapo­vá­ním apli­ko­va­tel­nos­ti a prů­zku­mem trhu a zájmu apli­kač­ní sfé­ry. Výsledkem pro­jek­tu, kte­rý musí být rea­li­zo­ván na úze­mí České repub­li­ky mimo hlav­ní­ho měs­ta Prahy, bude stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti, kte­rá bude slou­žit jako pod­klad pro mož­né dal­ší pokra­čo­vá­ní projektu.

Program bude určen pro malé a střed­ní pod­ni­ky a výzkum­né orga­ni­za­ce. Výše dota­ce zatím není známa.

Podrobnější infor­ma­ce k jed­not­li­vý­mi pro­gra­mům a aktu­ál­ním výzvám OP PIK viz http://www.oppik.cz/ nebo http://www.agentura-api.org/.