Druhá kola výběrových řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru akad. roku 2021/22

Vzhledem k tomu, že dosud nebyly zveřejněny informace  k programu Erasmus+ v novém programovém období 2021-2027, nejsou známa pravidla programu ani podmínky jednotlivých mobilit, budou druhá kola výběrových řízení na studentské mobility v zimním semestru akad. roku 2021/22 probíhat podle podmínek programu Erasmus+ platných v akad. roce 2020/21. Pravidla a podmínky jednotlivých typů mobilit budou však podle dostupných informací v průběhu roku 2021 aktualizovány.

V průběhu března 2021 budou na jednotlivých fakultách probíhat druhá kola výběrových řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v zimním semestru akad. roku 2021/22. Studenti se u svého fakultního koordinátora či na webových stránkách své fakulty informují, kdy a kde se tato výběrová řízení na příslušných fakultách konají.

Termíny k podávání přihlášek v rámci druhých kol výběrových řízení naleznete na webových stránkách jednotlivých fakult.

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, je zveřejněný zde (v souhrnném přehledu a na mapách Google) či v aplikaci k výběrovým řízením zde.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít udělené oprávnění k participaci v programu Erasmus+.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem musí však být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však 30. 9. 2022. V případě zájmu velkého počtu uchazečů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia. Praktické stáže mohou probíhat od 1. 8. 2021 (dřívější termín zahájení je nutné konzultovat předem s oddělením pro vnější vztahy rektorátu).

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením. Odkaz na on-line přihlašovací aplikaci najde student na webu své fakulty v rámci výzvy k výběrovému řízení (student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do STAG). Následně se ze systému vygeneruje přihláška ve formátu Word, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Studenti vybraní na praktické stáže pak do 30. 4. 2021 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru u organizace v zemi zapojené do programu Erasmus+.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, bude rozhodnuto o přidělení finanční podpory na základě studijních výsledků za poslední ukončený akad. rok.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení min. délky pobytu stanovené pro jednotlivé druhy výjezdů. Dřívější účast v LLP/Erasmus a Erasmus+ se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Výjezdy v akad. roce 2021/22 musí být ukončeny do 30. 9. 2022.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+ a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Informace k programu Erasmus+ jsou průběžně aktualizovány. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.