Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru akad. roku 2021/22

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i praktické stáže v zahraničí.

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v letním semestru akad. roku 2021/22 budou probíhat na jednotlivých fakultách v průběhu října 2021. Studenti se proto u svého fakultního koordinátora či na webových stránkách své fakulty informují, kdy a kde se výběrové řízení na příslušné fakultě koná.

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, je zveřejněný zde (v souhrnném přehledu a na mapách Google) či v aplikaci k výběrovým řízením zde.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+.

Studenti mohou být vysláni na studijní pobyty či praktické stáže v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční vysoké školy mimo programové země. V případě studijních pobytů ale jen pokud má jeho fakulta s takovou institucí smlouvu.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu či praktické stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců. V případě studijního pobytu však o délce rozhoduje harmonogram zahraniční školy.

Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem však musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však do konce období projektu, v rámci kterého je vyslán. V případě zájmu velkého počtu uchazečů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia.

Studenti doktorských studijních programů či čerství absolventi těchto programů mohou být vysláni na krátkodobé studijní pobyty či praktické stáže v délce 5 – 30 dní.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže. Studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných, může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením. Odkaz na on-line přihlašovací aplikaci najde student na webu své fakulty v rámci výzvy k výběrovému řízení (student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do STAG). Následně se ze systému vygeneruje přihláška ve formátu Word, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Studenti vybraní fakultou na praktické stáže pak do 30. 11. 2021 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru v oprávněné zahraniční instituci.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, budou vybrány k financování mobility dle jednotlivých kategorií v tomto pořadí: dlouhodobé mobility v rámci programových zemí, krátkodobé mobility doktorandů, dlouhodobé mezinárodní mobility, ostatní krátkodobé mobility a absolventské mobility s tím, že dlouhodobé mobility v rámci programových zemí mají nejvyšší prioritu a absolventské mobility nejnižší prioritu. V jednotlivých kategoriích pak bude stanoveno pořadí jednotlivých studentů/absolventů dle studijních výsledků v aktuálně probíhajícím/naposledy ukončeném studiu.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení stanovené min. délky pobytu. Dřívější účast v programu Erasmus(+) se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Studentské výjezdy musí být ukončeny do konce příslušného akad. roku, absolventské do konce období projektu, v rámci kterého je absolvent vyslán.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+ a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Informace k programu Erasmus+ jsou průběžně aktualizovány. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/program/erasmus.