Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2021/22 a 2022/23 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2021/22 a 2022/23

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu v programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/22 a 2022/23.

Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování, jazykového kurzu apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Školení musí proběhnout v zahraniční instituci v jedné ze zemí participujících v programu Erasmus+ (EU, EHP a kandidátské země). Přijímající instituci si uchazeč vybírá sám. Přijímající institucí může být partnerská zahraniční vysoká škola, se kterou má UJEP uzavřenou meziinstitucionální smlouvu v oblasti školení (viz přehled smluv UJEP zde – smlouvy, které zahrnují aktivitu školení, mají ve sloupci „Školení“ hvězdičku) či jakákoliv jiná zahraniční instituce (v případě vysoké školy se musí jednat o instituci vlastnící Erasmus Charter for Higher Education). Školení musí trvat min. 2 dny (bez cesty) a  musí být realizováno v termínu 1. 4. 2022 – 30. 6. 2023 (včetně cesty).

Zaměstnanci mohou být vysláni na školení v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční instituce mimo programové země. V případě výjezdů na zahraniční vysoké školy však musí být uzavřena mezi vysílající a přijímající institucí meziinstitucionální smlouva.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí školení.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s motivačním dopisem (max. 2 000 znaků s mezerami) a příp. dokladem o znalosti jazyka školení či zvacím dopisem na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 28. 2. 2022.

Kritéria výběrového řízení

  1. formální správnost, tj. odevzdání všech požadovaných dokumentů na aktuálních formulářích ve stanoveném termínu – formálně nesprávně odevzdané přihlášky budou vyřazeny a nebudou z kvalitativního hlediska hodnoceny
  2. kvalitativní hledisko
  • motivační dopis (posuzován bude přínos školení pro UJEP) – ohodnoceno 1-5 body
  • znalost jazyka školení (doložení znalosti jazyka školení certifikátem či jiným dokladem o dosažené úrovni jazykových znalostí) – ohodnoceno 1 bodem
  • zvací dopis od přijímající zahraniční instituce – ohodnoceno 1 bodem
  1. bonifikace – uchazeč, který dosud nerealizoval v rámci programu Erasmus+ zahraniční školení, obdrží bonifikaci ve výši 1 bodu

Max. lze získat 8 bodů. Do plánu výjezdů na školení budou zařazeni uchazeči dle disponibilních finančních prostředků v pořadí daném počtem dosažených bodů.

O výsledcích výběrového řízení rozhodne komise pověřená prorektorem pro vnější vztahy do 25. 3. 2022. Všichni uchazeči budou vyrozuměni e-mailem.

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na http://www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.