Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru akad. roku 2023/24

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i praktické stáže v zahraničí.

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů + v zimním semestru akad. roku 2023/24 budou probíhat na jednotlivých fakultách v únoru 2023, případně v průběhu března 2023, pokud budou vyhlášena druhá kola výběrových řízení. Studenti se proto u svého fakultního koordinátora či na webových stránkách své fakulty informují, kdy a kde se výběrové řízení na příslušné fakultě koná.

Termíny výběrových řízení / termíny pro podávání přihlášek do výběrových řízení:

FF – do 28. 2. 2023

FSE – do 24. 2. 2023

FSI – do 28. 2. 2023

FUD – do 28. 2. 2023

FZS – 24. 2. 2023

FŽP – 28. 2. 2023

PF – do 28. 2. 2023

PřF – do 26. 2. 2023

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, poskytnou příslušní fakultní koordinátoři. Je nutné počítat s tím, že se zahraniční partnerskou vysokou školou musí být před zahájením mobility uzavřena meziinstitucionální smlouva prostřednictvím platformy Erasmus Without Paper.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+.

Studenti mohou být vysláni na studijní pobyty či praktické stáže v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční instituce mimo programové země. V případě výjezdů na zahraniční vysoké školy však musí být uzavřena mezi vysílající a přijímající institucí meziinstitucionální smlouva.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu či praktické stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců. V případě studijního pobytu však o délce rozhoduje harmonogram zahraniční školy.

Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem však musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však do konce období projektu, který je 31. 7. 2024.

Studenti doktorských studijních programů či čerství absolventi těchto programů mohou být vysláni i na krátkodobé studijní pobyty či praktické stáže v délce 5 – 30 dní.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže. Studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných, může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita.

Termíny studijních pobytů budou stanoveny podle harmonogramu zahraniční vysoké školy s tím, že studijní pobyty a praktické stáže schválené v rámci těchto výběrových řízení budou moci být zahájeny nejdříve 1. 7. 2023. Všechny mobility pak musí být ukončeny do 31. 7. 2024.

Do výběrového řízení na studijní pobyty se studenti přihlašují prostřednictvím IS/STAG. Instrukce k podávání přihlášek na studijní pobyty podají uchazečům fakultní koordinátoři. Na praktické stáže se přihlašují prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením. Odkaz na on-line přihlašovací aplikaci najde student na webu své fakulty v rámci výzvy k výběrovému řízení (student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do IS/STAG). Následně se ze systému vygeneruje přihláška ve formátu Word, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Studenti vybraní fakultou na praktické stáže pak do 30. 4. 2023 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru v oprávněné zahraniční instituci.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, budou vybrány k financování mobility dle jednotlivých kategorií v tomto pořadí: dlouhodobé mobility v rámci programových zemí, krátkodobé mobility doktorandů, dlouhodobé mezinárodní mobility, ostatní krátkodobé mobility a absolventské mobility s tím, že dlouhodobé mobility v rámci programových zemí mají nejvyšší prioritu a absolventské mobility nejnižší prioritu. V jednotlivých kategoriích pak bude stanoveno pořadí jednotlivých studentů/absolventů dle studijních výsledků v aktuálně probíhajícím/naposledy ukončeném studiu.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení stanovené min. délky pobytu. Dřívější účast v programu Erasmus(+) se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Studentské výjezdy musí být ukončeny do konce příslušného akad. roku, absolventské do konce období projektu, v rámci kterého je absolvent vyslán.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+ a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Informace k programu Erasmus+ jsou průběžně aktualizovány. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/program/erasmus.