Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru akad. roku 2023/24

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i praktické stáže v zahraničí.

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů + v letním semestru akad. roku 2023/24 budou probíhat na jednotlivých fakultách ve druhé polovině října 2023, případně v průběhu listopadu 2023, pokud budou vyhlášena druhá kola výběrových řízení. Studenti se proto u svého fakultního koordinátora či na webových stránkách své fakulty informují, kdy a kde se výběrové řízení na příslušné fakultě koná.

Termíny jednotlivých fakult k podávání přihlášek naleznete na webových stránkách jednotlivých fakult.

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, poskytnou příslušní fakultní koordinátoři. Je nutné počítat s tím, že se zahraniční partnerskou vysokou školou musí být před zahájením mobility uzavřena meziinstitucionální smlouva prostřednictvím platformy Erasmus Without Paper.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+.

Studenti mohou být vysláni na studijní pobyty či praktické stáže v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční instituce mimo programové země. V případě výjezdů na zahraniční vysoké školy však musí být uzavřena mezi vysílající a přijímající institucí meziinstitucionální smlouva.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu či praktické stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců. V případě studijního pobytu však o délce rozhoduje harmonogram zahraniční školy.

Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem však musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však do konce období projektu, v rámci kterého je vyslán.

Studenti doktorských studijních programů či čerství absolventi těchto programů mohou být vysláni i na krátkodobé studijní pobyty či praktické stáže v délce 5 – 30 dní.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže. Studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných, může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita.

Termíny studijních pobytů budou stanoveny podle harmonogramu zahraniční vysoké školy s tím, studijní pobyty a praktické stáže schválené v rámci těchto výběrových řízení budou moci být zahájeny nejdříve 8. 1. 2024. Studentské mobility pak musí být ukončeny do konce akad. roku 2023/24, absolventské do konce období projektu, tj. 31. 7. 2025.

Do výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže se studenti přihlašují dle instrukcí fakultního koordinátora prostřednictvím IS/STAG.

Studenti vybraní na praktické stáže pak do 30. 11. 2023 předloží prostřednictvím IS/STAG zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora. Formulář studijní smlouvy a ustanovení mentora si stáhnou z webových stránek UJEP.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na množství finančních prostředků, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, bude stanovena max. možná délka financované mobility, případně dále pořadí podle počtu dosažených bonifikačních bodů a typu mobility.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení stanovené min. délky pobytu. Dřívější účast v programu Erasmus(+) se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Studentské výjezdy musí být ukončeny do konce příslušného akad. roku, absolventské do konce období projektu, v rámci kterého je absolvent vyslán.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na webových stránkách UJEP jsou další informace o programu Erasmus+ a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Informace k programu Erasmus+ jsou průběžně aktualizovány. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce.