AN-RFSW

Název projektu: Aplikace nových technologií robotického frikčního svařování uplatnitelných při výrobě tlakově i chemicky exploatovaných nádob z hliníkových slitin pro dopravní, chemický a energetický průmysl.

Řešitel: prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE

Dotační titul:                OP TAK

Číslo pro­jek­tu:             CZ.01.01.01/01/22_002/0000595

Součást:                      FSI

Doba rea­li­za­ce:           1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Rozpočet projektu:      32 674 131 Kč

Spoluúčast UJEP:       15 %

Dotace pro UJEP:        11 861 270,60 Kč

 

Anotace projektu:

Výstupem činností tohoto projektu je průmyslové uplatnění technologie frikčního svařování promíšením (Friction Stir Welding). Cílem projektu je najít nové uplatnění této technologie z hlediska výrobkového portfolia, ale také vyvinout nové technologické postupy podpořené vývojem polohovadla a softwaru. Dalším cílem je vývoj vlastního třecího nástroje pro tuto technologii. Vedle tohoto podpůrného produktu pro vlastní frikční svařování bude vyvinut funkční vzorek tlakové nádoby z hliníkové slitiny svařené na vyvinutém svařovacím zařízení s upravenými technologickými podmínkami i nástroji. Dalším výstupem bude poloprovoz prokazující funkčnost prototypu i správnost vytvořené ověřené technologie na konkrétním výrobku.

 

Příjemce:

LaserTherm spol. s r.o.

 

Partneři:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Kontakt: